Newsarticle

In juli hebben we u geïnformeerd dat Full Disclosure definitief ingevoerd wordt per 1 januari 2020. Naar aanleiding van de publicatie merken we dat het onderwerp Full Disclosure nog altijd enige onduidelijkheid met zich meebrengt. Hierbij staat vooral de vraag centraal wie er bij Full Disclosure als leverancier wordt gezien en wie er daarmee verplicht wordt om certificaten af te boeken voor de volledige levering aan klanten.

Het amendement Full Disclosure bij de wet VET beschrijft dat de volledige consumptie in Nederland onderbouwd moet worden met certificaten. Dat betekent dat alle levering aan zowel consumenten, zakelijk afnemers als industriële grootverbruikers met certificaten (GvO's en/of CvO's) onderbouwd moet worden. Dat houdt dan ook in dat iedere partij die een contractuele afspraak met een eindafnemer heeft voor de levering van elektriciteit als leverancier gezien wordt en daarmee verplicht is om ook certificaten af te boeken.

Het proces van het uitgeven, verhandelen en afboeken van Certificaten van Oorsprong is gelijk gehouden aan het huidige proces dat we kennen voor Garanties van Oorsprong. Iedere installatie die elektriciteit opwekt en aan het net levert kan ingeschreven worden bij CertiQ. Voor de hoeveelheid aan het net geleverde energie zal CertiQ Certificaten van Oorsprong uitgeven, die vervolgens gebruikt kunnen worden ter onderbouwing van de levering van elektriciteit aan eindafnemers.

Er wordt getracht de regeling en processen voor CvO's zoveel mogelijk gelijk te houden aan de bestaande processen voor GvO's, maar we begrijpen dat er nog vragen kunnen zijn. Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze servicedesk.