AVI

Afvalverbrandingsinstallaties die een MEP of SDE(+) beschikking hebben op basis van het rendement, moeten ieder kwartaal een meetrapport bij CertiQ indienen. Daarbij hoort een toegelaten meetbedrijf het vooraf opgestelde meetprotocol goed te keuren. Leest u eerst onderstaande informatie, vervolgens kunt u uw installatie registreren.

Vast percentage hernieuwbare energie
De geproduceerde energie is voor een deel hernieuwbaar omdat het afval deels bestaat uit biomassa, zoals papier en etensresten. Voor het verkrijgen van Garanties van Oorsprong voor de hernieuwbare energie wordt uitgegaan van een vast percentage, omdat het ondoenlijk is om voor iedere partij afval het aandeel biomassa te bepalen. Dit percentage wordt jaarlijks op basis van onderzoek vastgesteld door de minister van Economische Zaken. Voor 2020 bedraagt het percentage 52%. U hoeft dus zelf geen biomassapercentages in te dienen. 
Ter illustratie: Als er in 2020 100 MWh elektriciteit wordt geproduceerd of (nuttig) gebruikt als warmte dan is 52 MWh hiervan hernieuwbaar.

Meetprotocol
Gaat u een afvalverbrandingsinstallatie bij CertiQ registreren en heeft u een beschikking, dan dient u naast uw ‘verzoek tot vaststelling’ (registratie) ook een meetprotocol in bij CertiQ. Het is belangrijk om dit tijdig te doen; het meetprotocol moet uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling schriftelijk zijn goedgekeurd (d.w.z. ondertekend en gedateerd) door een erkend meetbedrijf. Is de startdatum van de inschrijving van uw installatie bijvoorbeeld 1 januari, dan moet het meetprotocol uiterlijk schriftelijk zijn goedgekeurd op 31 december.

Opstelling en goedkeuring meetprotocol
 Als eigenaar van een biogasinstallatie bent u vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren van het meetprotocol mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf gebeuren.

Geldigheidsduur meetprotocol
Een meetprotocol heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Zijn er binnen deze termijn van vijf jaar belangrijke wijzigingen aan de metingen of de productie-installatie zelf, dan moet u deze tijdig doorgeven aan het meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast worden.

Voorbeeld meetprotocol 
Een voorbeeld vindt u in onderstaande link:

Rapportage eisen
Check eerst welke rapportage-eisen er gelden voor uw installatie.

Meetrapport per kwartaal
Voor AVI's die rendementen rapporteren, moeten de drie maandrapporten uiterlijk binnen twee maanden na afloop van een kwartaal binnen zijn bij CertiQ. Ter illustratie: rapporten over de maanden januari tot en met maart dienen uiterlijk 31 mei bij CertiQ binnen te zijn.

Registreren