AVI

Voor afvalverbrandingsinstallaties met warmte die voor MEP of SDE(+) in aanmerking komen, dient er maandelijks een meetrapport te worden ingediend. Daarbij hoort een toegelaten meetbedrijf het vooraf opgestelde meetprotocol goed te keuren. Leest u eerst onderstaande informatie, vervolgens kunt u uw installatie aanmelden.

Meetprotocol
Gaat u een afvalverbrandingsinstallatie bij CertiQ aanmelden, dan dient u naast uw ‘verzoek tot vaststelling’ (aanmelding) ook een meetprotocol in bij CertiQ. Het is belangrijk om dit tijdig te doen: het meetprotocol moet uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling schriftelijk zijn goedgekeurd (d.w.z. ondertekend en gedateerd)  door een erkend meetbedrijf. Is de startdatum van de inschrijving van uw installatie bijvoorbeeld 1 januari, dan moet het meetprotocol uiterlijk schriftelijk zijn goedgekeurd op 31 december.

Opstelling en goedkeuring meetprotocol
Als eigenaar van een warmte-installatie bent u vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren van het meetprotocol mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf gebeuren.

Geldigheidsduur meetprotocol
Een meetprotocol heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Zijn er binnen deze termijn van vijf jaar belangrijke wijzigingen aan de metingen of de productie-installatie zelf, dan moet u deze tijdig doorgeven aan het meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast worden.

Vast percentage hernieuwbare energie
De geproduceerde energie is voor een deel hernieuwbaar omdat het afval deels bestaat uit biomassa, zoals papier en etensresten. Voor het verkrijgen van Garanties van Oorsprong voor de hernieuwbare energie wordt uitgegaan van een vast percentage, omdat het ondoenlijk is om voor iedere partij afval het aandeel biomassa te bepalen. Dit percentage wordt jaarlijks op basis van onderzoek vastgesteld door de minister van Economische Zaken. Voor 2020 bedraagt het percentage 52%. U hoeft dus zelf geen biomassapercentages in te dienen. 
Ter illustratie: Als er in 2020 100 MWh elektriciteit wordt geproduceerd of (nuttig) gebruikt als warmte dan is 52 MWh hiervan hernieuwbaar.

Voorbeeld meetprotocol 
Een voorbeeld vindt u in onderstaande link:

Meetrapport per kwartaal
Voor AVI's die warmte rapporteren moeten de maandrapporten uiterlijk binnen twee maanden na afloop van iedere maand binnen zijn bij CertiQ. Ter illustratie: Een rapporten over januari moet uiterlijk 31 maart binnen zijn bij CertiQ, over februari uiterlijk 30 april, enz.

Kosten warmte-installatie
Aan de inschrijving van uw warmte-installatie zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u als producent voor de Garanties van Oorsprong die wij aanmaken voor de door uw installatie opgewekte nuttige warmte.
Het tarief per GvO wordt jaarlijks vastgesteld. 1 GvO gelijk staat gelijk aan 1 MWh.
Voorbeeld:

1 MWh = 3,6 GJ
4,3 cent per MWh ofwel 4,3 / 3,6  = 1,19 cent per GJ

Registratie warmte-installatie (Verzoek tot Vaststelling)
U dient uw installatie te registreren door het aanmeldformulier duurzame warmte in te vullen. Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend. We raden u aan om dit formulier (Verzoek tot Vaststelling) gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen. Op dit moment is er nog geen digitale aanmelding beschikbaar zoals voor elektriciteit. U dient voor warmte dus genoemd formulier te gebruiken.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Uw inloggegevens van eHerkenning (zakelijke producent) of DigiD (particuliere producent);

  • Bent u intermediair? Zorg dan dat u zelf eHerkenning of DigiD heeft óf door de producent via eHerkenning gemachtigd bent;

  • De EAN-code voor uw installatie kunt u voorafgaand aan de registratie per e-mail bij CertiQ opvragen.

  • Het vermogen in MW. Rond dit getal naar boven af op drie cijfers achter de komma;
Registreren