Meetrapport warmte

Indientermijn
De GvO-regeling schrijft voor dat u –onder toepassing van het meetprotocol- periodiek aan CertiQ rapporteert over de hoeveelheid nuttig aangewende warmte. Dit rapport onderbouwt de duurzame energieproductie door middel van meetgegevens en/of gebruikte biomassastromen. Hoe vaak u moet rapporteren is afhankelijk van de grootte van de installatie:

 • Is uw installatie groter dan 3 MWth, dan dient u uiterlijk twee maanden na afloop van iedere maand een meetrapport in te dienen bij CertiQ over uw warmteproductie.
 • Is uw installatie kleinder dan of gelijk aan 3 MWth, dan dient u uiterlijk vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar een meetrapport te worden ingediend bij CertiQ (d.w.z. jaarlijks vóór 30 april).

Het is van belang dat het meetrapport op tijd wordt ingeleverd bij CertiQ. Hiermee voorkomt u dat wij een sanctie moeten toepassen op de hoeveelheid Garanties van Oorsprong.

Inhoud meetrapport
Het meetrapport bevat:

 • tenminste de meetgegevens van in- en uitgaande warmtestromen en in aanvulling daarop het aantal draaiuren;
 • de totale hoeveelheid netto nuttig aangewende warmte;
 • een overzicht van de gewogen percentages van de in de productie-installatie ingezette brandstoffen;
 • voor zover van toepassing:
  - storingen van meetinrichtingen en daarmee samenhangende reparatie van meetgegevens;
  - storingen in andere onderdelen van de bemetering en de gevolgen daarvan voor de betrouwbaarheid van de meetgegevens;
  - dat meetgegevens door middel van alternatieve meting zijn bepaald;
  - correctie van meetgegevens, en wijzigingen in installatie, bemetering en andere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de hoeveelheid Garanties van Oorsprong.
 • een verklaring dat de meetgegevens tot stand zijn gekomen door onverkorte toepassing van het meetprotocol.  

Voorbeeld meetrapporten
Hieronder hebben we voorbeeld meetrapporten weergegeven voor de meest voorkomende situaties:

a) Voorbeeld biomassa warmte kleiner dan 3 MWth 
U heeft een installatie waarmee biomassa wordt omgezet in warmte. U heeft een SDE beschikking en het thermisch vermogen van de installatie is kleiner dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport

b) Voorbeeld biomassa warmte groter dan 3 MWth
U heeft een SDE-beschikking voor een warmte-installatie met een thermisch vermogen van meer dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport

c) Voorbeeld warmte uit geothermie
U heeft een SDE-beschikking voor de nuttige aanwending van warmte uit geothermie. De installatie is groter dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport  

d) Voorbeeld biogas elektriciteit en warmte
U heeft een biogas installatie die zowel elektriciteit als warmte opwekt. Het elektrisch vermogen van de installatie is kleiner of gelijk aan 2 MWe en het thermisch vermogen van de installatie is kleiner dan 3 MWth. 
Download voorbeeld rapport

Opstelling en goedkeuring meetrapport
U bent vrij in de keuze wie het meetrapport opstelt. Het goedkeuren van het meetrapport mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf gebeuren. Niet alle meetbedrijven hebben aangegeven deze regeling te faciliteren. De meetbedrijven die bij CertiQ hebben aangegeven dit wel te doen, vindt u hier.