Vermogen > 3 MWth

Voor geothermie met een vermogen dat groter is dan 3 MWth dient er maandelijks een meetrapport te worden ingediend. Daarbij hoort een toegelaten meetbedrijf het vooraf opgestelde meetprotocol goed te keuren. Leest u eerst onderstaande informatie, vervolgens vindt u het aanmeldformulier voor de installatie. 

Meetprotocol
Gaat u een warmte-installatie bij CertiQ aanmelden, dan dient u naast uw ‘verzoek tot vaststelling’ (aanmelding) ook een meetprotocol in bij CertiQ. Het is belangrijk om dit tijdig te doen: het meetprotocol moet uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling schriftelijk zijn goedgekeurd (d.w.z. ondertekend en gedateerd) door een erkend meetbedrijf. Is de startdatum van de inschrijving van uw installatie bijvoorbeeld 1 januari, dan moet het meetprotocol uiterlijk schriftelijk zijn goedgekeurd op 31 december.

Opstelling en goedkeuring meetprotocol
Als eigenaar van een warmte-installatie bent u vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren van het meetprotocol mag uitsluitend door een erkend meetbedrijf gebeuren.

Geldigheidsduur meetprotocol
Een meetprotocol heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Zijn er binnen deze termijn van vijf jaar belangrijke wijzigingen aan de metingen of de productie-installatie zelf, dan moet u deze tijdig doorgeven aan het meetbedrijf. Indien nodig zal het meetprotocol hierop aangepast worden.

Meetprotocol los van MEP-/SDE-subsidie
Zo lang u Garanties van Oorsprong wilt ontvangen voor de door uw installatie geproduceerde elektriciteit, bijvoorbeeld omdat u deze verkoopt aan een handelaar, is het noodzakelijk dat u een geldig meetprotocol kunt overleggen aan CertiQ. Dit staat helemaal los van een eventuele subsidiebeschikking van RVO.

Inhoud meetprotocol
In het meetprotocol wordt een korte beschrijving van de totale installatie gegeven; welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten. In de meeste gevallen is het van belang dat wordt vastgesteld dat geen aardgas wordt ingevoed. Inhoudelijke eisen:

  • Een beschrijving van de eigenaar, locatie en aansluitingen, met daarbij de juiste EAN-codes van zowel de aansluiting als de unieke zogenaamde 'groene' EAN-code, die u opvraagt bij uw netbeheerder;
  • Een overzicht van de verschillende installaties die onderdeel uitmaken van de productie-installatie;
  • De wijze van meten, een beschrijving van de nauwkeurigheid en indien van toepassing de benodigde correcties;
  • De gegevens van het toegelaten meetbedrijf, hoe de meetdata gecollecteerd, gevalideerd en opgeslagen wordt.

Voorbeeld meetprotocol
Wij maken u erop attent dat alleen meetprotocollen voorzien van de juiste warmte EAN-code (uitgegeven door CertiQ) in behandeling worden genomen.

 Maandelijks meetrapport 
u dient uiterlijk twee maanden na afloop van iedere maand een meetrapport in te dienen bij CertiQ over uw warmteproductie.
Voor meer informatie klikt u op onderstaande link.

Kosten warmte-installatie
Aan de inschrijving van uw warmte-installatie zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u als producent voor de Garanties van Oorsprong die wij aanmaken voor de door uw installatie opgewekte nuttige warmte.
Het tarief per GvO wordt jaarlijks vastgesteld. 1 GvO gelijk staat gelijk aan 1 MWh.
Voorbeeld:

1 MWh = 3,6 GJ
4,3 cent per MWh ofwel 4,3 / 3,6  = 1,19 cent per GJ

Registratie warmte-installatie (Verzoek tot Vaststelling)
U dient uw installatie te registreren door het aanmeldformulier duurzame warmte in te vullen. Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend. We raden u aan om dit formulier (Verzoek tot Vaststelling) gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen. Op dit moment is er nog geen digitale aanmelding beschikbaar zoals voor elektriciteit. U dient voor warmte dus genoemd formulier te gebruiken.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Uw inloggegevens van eHerkenning (zakelijke producent) of DigiD (particuliere producent);

  • Bent u intermediair? Zorg dan dat u zelf eHerkenning of DigiD heeft óf door de producent via eHerkenning gemachtigd bent;

  • De EAN-code voor uw installatie kunt u voorafgaand aan de registratie per e-mail bij CertiQ opvragen.

  • Het vermogen in MW. Rond dit getal naar boven af op drie cijfers achter de komma;
Registreren