Disclaimer

Wij verzoeken u dit stuk aandachtig te lezen. Door de website van CertiQ te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van deze disclaimer.

Responsible disclosure
Binnen CertiQ/TenneT nemen we safety en (ICT) security erg serieus. We kijken daarbij goed naar de veiligheid van onze ICT systemen, zoals onze website. Desondanks kan het voorkomen dat er onverhoopt kwetsbaarheden in het systeem bestaan. Mocht u een kwetsbaarheid vinden in onze website, dan stellen we het er op prijs als u ons hierop wilt wijzen zodat we adequate maatregelen kunnen nemen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 'responsible disclosure formulier', beschikbaar op privacy.tennet.eu

Auteursrecht CertiQ 
De inhoud van deze site - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur - is beschermd op grond van de auteurswet. De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd of voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CertiQ. Toestemming kan worden gevraagd via het e-mailadres servicedesk@certiq.nl.

Aansprakelijkheid CertiQ 
CertiQ zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. CertiQ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid, de nauwkeurigheid en de volledigheid van de op de Website opgenomen informatie.

CertiQ heeft uitsluitend ter informatie van de bezoekers links naar andere sites dan die van CertiQ opgenomen. Deze sites worden niet door CertiQ onderhouden en CertiQ kan dan ook niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan. CertiQ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid, de nauwkeurigheid en de volledigheid er van.

CertiQ spant zich in om de betrouwbaarheid van de website zo hoog mogelijk te krijgen. CertiQ kan echter niet garanderen dat de website niet door technische problemen wordt getroffen. CertiQ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.  

Ingestuurde gegevens 
Gegevens, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) aan CertiQ BV toestuurt, zijn niet confidentieel en mogen door CertiQ vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven. Alle gegevens die u naar www.certiq.nl stuurt dienen juist te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. 

Gegevensverwerking 
CertiQ verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: 

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van CertiQ en gerelateerde derden; 
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. 

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik ervan. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen groepsmaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan CertiQ, behoudens voor zover wij daartoe op grond van wet- of regelgeving (bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur) worden verplicht.

Privacy statement 
Bij een bezoek aan deze website kan CertiQ gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert CertiQ uw privacy, onder andere door de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.