Veelgestelde vragen

We hebben hier de meest gestelde vragen voor u opgenomen en daarop de antwoorden gegeven. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Vul het aanmeldformulier in zodra u weet wanneer de bruto-productiemeter geplaatst wordt en de netbeheerder u de EANcode heeft doorgegeven die is gekoppeld aan uw installatie.

Neem voor informatie over meters contact op met uw netbeheerder. In het stappenplan leest u precies wat u moet doen om uw installatie aan te melden bij CertiQ.

Waarschijnlijk niet. Uw aanmelding bij CertiQ neemt een aantal weken in beslag in verband met de controles die uw netbeheerder uitvoert. Tot die tijd krijgt u geen bericht van ons. 
Via myCertiQ kunt u de status van de aanmelding bekijken. Meer informatie over het inloggen op myCertiQ vindt u op de pagina myCertiQ. 
Let op! Uw netbeheerder kan uw aanmelding pas goedkeuren na de plaatsing van de juiste meter(s) en na ontvangst van een door u (eventueel met DigiD) ondertekend aanmeldformulier.

Wij brengen geen kosten in rekening voor de registratie van installaties die duurzame elektriciteit opwekken.
Voor duurzame warmte installaties worden kosten voor de aanmaak van GvO's doorberekend aan de producent. Tenzij de GvO's direct op het account van een handelaar worden geboekt. In dat geval worden de kosten in rekening gebracht aan de handelaar.

Als u het aanmeldformulier ondertekent via DigiD of eHerkenning, wordt het direct doorgezonden naar uw regionale netbeheerder. Indien u geen gebruik maakt van DigiD of eHerkenning, ontvangt u na de aanmelding een e-mail en print u het Verzoek tot Vaststelling en verstuurt u het ondertekend, bij voorkeur ingescand per e-mail naar uw netbeheerder.

U moet zich aanmelden bij CertiQ als voorwaarde voor het verkrijgen van SDE(+)-subsidie. CertiQ registreert uw installatie en geeft certificaten (Garanties van Oorsprong) uit voor de groene stroom die u opwekt met uw zonnepanelen. Op basis van de registratie bij CertiQ ontvangt u subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor het aansluiten van een productie-installatie hebt u altijd de toestemming van uw netbeheerder nodig. Deze kijkt of uw aansluiting en het energienet voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het terugleveren van energie.

De netbeheerder stelt vast of uw installatie overeenkomt met de gegevens die u heeft opgegeven en of de juiste meters zijn geplaatst. Als dat zo is, geeft de netbeheerder zijn akkoord en maakt CertiQ de inschrijving definitief. Hierna ontvangt u een bevestiging van de inschrijving per e-mail.

U kunt hiervoor het ondertekende Formulier handelaarswijizging per mail aan ons terugsturen. Houdt u hierbij rekening dat deze wijziging niet met terugwerkende kracht doorgevoerd kan worden, maar op z'n vroegst per de 1e dag van de volgende kalendermaand. Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging.

Niet elke energieleverancier kiest ervoor om ook als handelaar op te treden. Het kan dan ook zo zijn dat uw energieleverancier niet op deze lijst voorkomt. Kies dan gerust een andere handelaar: dat heeft geen gevolgen voor uw contract met uw energieleverancier of voor de hoogte van uw subsidie.

CertiQ certificeert de groene stroom die u opwekt met uw zonnepanelen en maakt zogeheten Garanties van Oorsprong voor u aan. Daarmee heeft u het bewijs in handen voor subsidie. Garanties van Oorsprong worden digitaal aangemaakt, niet fysiek verstrekt.

Dit kan drie oorzaken hebben:

  • U heeft uw installatie nog niet bij CertiQ aangemeld. Hier leest u welke stappen u daarvoor neemt.
  • Staat uw installatie al ingeschreven bij CertiQ? Als u van ons nog geen bevestiging van uw inschrijving heeft ontvangen, heeft uw netbeheerder waarschijnlijk uw aanmelding nog niet goedgekeurd. Dit duurt meestal enkele weken. 
    De status van uw aanmelding kunt u bekijken via myCertiQ.
  • Als uw installatie staat ingeschreven bij CertiQ én daarvan een bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via telefoonnummer 088 0424242. RVO is de subsidieverstrekkende instantie en kan u verder helpen.

Dat is bij CertiQ niet bekend. Voor meer informatie over uw subsidie kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), via telefoonnummer 088 0424242.

Ja, op basis van de Regeling Garanties van Oorsprong dient CertiQ een sanctie uit te voeren. Te laat inleveren betekent dat, afhankelijk van de tijdsoverschrijding, GvO's worden afgeboekt, minimaal een maand. Te laat indienen heeft ook gevolgen voor uw subsidie als uw installatie daarvoor in aanmerking komt.

In principe wordt eenmaal per jaar door de netbeheerder of meetbedrijf uw meterstanden opgenomen, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt.

Wie uw netbeheerder is, verschilt per regio. U kunt dit opzoeken in het EAN-codeboek. In dit netbeheerdersoverzicht vindt u de contactgegevens van de netbeheerder.

CertiQ geeft Garanties van Oorsprong (certificaten) uit voor de door uw installatie geproduceerde duurzame energie. Deze certificaten zijn de basis voor het verkrijgen van subsidie en/of het bewijs van de opwek van duurzame energie.

Als u uw installatie uitbreidt binnen uw bestaande subsidiebeschikking, meldt u deze opnieuw aan bij CertiQ via een Verzoek tot Vaststelling. Bij het gevraagde vermogen vult u het totale vermogen in van uw installatie in de nieuwe situatie (ook als dit wordt overschreden met het vermogen waarvoor de subsidiebeschikking is afgegeven). Daarnaast vult u in het opmerkingenveld in dat uw huidige installatie is uitgebreid. Uw netbeheerder ontvangt uw aanmeldformulier en controleert de vermelde gegevens. Klopt alles? Dan keurt uw netbeheerder uw Verzoek tot Vaststelling goed en geeft dit door aan CertiQ door. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. De nieuwe gegevens zijn dan direct zichtbaar voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U moet onderscheid maken tussen de oude en de nieuwe productie-installatie. Als u een tweede subsidiebeschikking heeft, is uw nieuwe installatie volgens de relevante wet- en regelgeving zelfstandig. U moet deze installatie dan ook apart aanmelden bij CertiQ. Bij het gevraagde vermogen vult u het vermogen in van uw nieuwe installatie. Daarnaast vult u in het opmerkingenveld in dat u in het bezit bent van een tweede subsidiebeschikking en dus een tweede installatie hebt geplaatst. Uw netbeheerder ontvangt dit formulier en controleert de vermelde gegevens. Klopt alles? Dan wordt uw nieuwe installatie ook ingeschreven bij CertiQ. U krijgt hiervan een bevestiging.

Verder zorgt u ervoor dat de bruto productie van zowel de oude als de nieuwe productie-installatie separaat kan worden gemeten. Daarvoor laat u twee bruto-productiemeters plaatsen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw netbeheerder.

Een handelaar is een organisatie die een account heeft bij CertiQ, waarmee zij kan handelen in Garanties van Oorsprong. In de praktijk zijn veel handelaren energieleveranciers. 

De Garanties van Oorsprong (certificaten) die CertiQ uitgeeft hebben twee doelen: ze vormen de basis voor subsidie en zijn het bewijs naar de markt dat de stroom duurzaam is opgewekt. Een handelaar kan de certificaten afboeken als bewijs voor duurzaam opgewekte elektriciteit en kan met de certificaten handelen.

De producent geeft bij het aanmelden van zijn installatie aan welke handelaar de certificaten op zijn account mag ontvangen.

De handelaar gebruikt de certificaten onder andere als bewijs van herkomst van de elektriciteit die aan een eindverbruiker is geleverd. Dit gebeurt door de certificaten bij CertiQ af te boeken. 

Vraag eerst een SDE+-subsidiebeschikking aan bij Rijksdient Voor Ondernemend Nederland (RVO). Zodra u een positieve beschikking heeft ontvangen, meldt u uw installatie aan bij CertiQ. CertiQ geeft certificaten uit voor de door u geproduceerde duurzame energie. Wanneer uw inschrijving bij CertiQ definitief is en de certificaten zijn aangemaakt, krijgt RVO bericht van CertiQ. RVO kan vervolgens overgaan tot het uitbetalen van de subsidie.

Nadat u een positieve beschikking heeft ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u de zonnepanelen laten plaatsen. Neem contact op met uw netbeheerder voor het plaatsen van de juiste meters. De status van uw aanmelding kunt u bekijken via myCertiQ. Als u weet wanneer de meter(s) geplaatst gaan worden en uw netbeheerder heeft u de EANcode doorgegeven die is gekoppeld aan uw installatie, kunt u zich bij CertiQ aanmelden. Hier leest u welke stappen u daarvoor neemt. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt uw eindafrekening zodra hij alle meetgegevens van een volledig kalenderjaar heeft ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RVO, via telefoonnummer 088 0424242.

Nee, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan in ons systeem zien wanneer uw inschrijving definitief is. 

Als u uw installatie uitbreidt binnen uw bestaande subsidiebeschikking, meldt u dit opnieuw aan bij CertiQ via een Verzoek tot Vaststelling. Bij het gevraagde vermogen vult u het totale vermogen in van uw installatie in de nieuwe situatie (ook als dit wordt overschreden met het vermogen waarvoor de subsidiebeschikking is afgegeven). Daarnaast vult u in het opmerkingenveld in dat uw huidige installatie is uitgebreid.

Wanneer RVO een aparte subsidiebeschikking heeft afgegeven voor uw uitbreiding, meldt u dit opnieuw aan via een Verzoek tot Vaststelling en u vult in het opmerkingenveld in dat uw huidige installatie is uitgebreid. Het kan zijn dat voor deze beschikking een ander subsidietarief geldt. In dat geval moet de opwek van de installaties apart van elkaar worden bemeten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw netbeheerder. 

Nadat de netbeheerder uw Verzoek tot Vaststelling heeft goedgekeurd ontvangt u na inschrijving een bevestiging van ons. De nieuwe gegevens zijn direct zichtbaar voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nee. In de wet- en regelgeving is vastgelegd dat binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurancerapport moet zijn overgelegd aan CertiQ. Hierop kan géén uitstel worden verleend.

Ja, tenzij u uitsluitend één soort biomassa inzet of uw installatie een afvalverbrandingsinstallatie is. CertiQ maakt automatisch GvO's aan als u bij uw aanmelding aangeeft dat het groenpercentage 100% bedraagt en u bij aanmelding heeft aangegeven slechts één stof in uw installatie te verwerken.

Ja, de regeling Garanties van Oorsprong geeft aan dat binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurance-rapport moet worden ingediend. Dit geldt ook wanneer uw installatie slechts een gedeelte van het kalenderjaar ingeschreven heeft gestaan.

U kunt uw meetwaarden inzien door via onze website in te loggen op myCertiQ. Zo kunt u op elk gewenst tijdstip nagaan of uw regionale netbeheerder de meetwaarden voor een bepaalde maand al naar ons heeft ingestuurd en, zo ja, welke productie is gemeten. Om in te kunnen loggen is het belangrijk dat wij het juiste BSN-nummer of KvK-nummer van u geregistreerd hebben. Wanneer u hier niet zeker van bent, neemt u dan contact op met onze Servicedesk. Indien u vragen heeft over de meetwaarden, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw netbeheerder.

Het meetbedrijf of de netbeheerder neemt de meterstand op, handmatig of geautomatiseerd. Uw netbeheerder stuurt de opgenomen gegevens via een geautomatiseerd systeem door naar CertiQ. Voor installaties die eens per maand worden uitgelezen, gebeurt dit iedere maand. Voor installaties die eens per jaar worden uitgelezen, wordt de jaarmeting op de laatst gemeten maand ingestuurd (over de andere maanden worden nul-meetwaarden ingestuurd).
Als de regionale netbeheerder meetgegevens instuurt, dan worden dezelfde nacht (mits minimaal 1 MWh bereikt is) de certificaten uitgegeven. De certificaten worden direct bijgeschreven op de rekening van de handelaar. 

Nee, u bent niet te laat. U kunt de inschrijving echter niet meer via myCertiQ verlengen, maar kunt in dat geval het Herverzoekformulier gebruiken door dit ondertekend ingescand naar uw netbeheerder en CertiQ te sturen. Wij zullen het Herverzoek tot Vaststelling namens u in behandeling nemen, waarna de netbeheerder het Herverzoek kan controleren en goedkeuren. Hierna ontvangt u een bevestiging van de (her)inschrijving. De inschrijving wordt verlengd per de einddatum van de vorige inschrijving.

Ja, u kunt een e-mail sturen naar servicedesk@certiq.nl. Wij sturen u het Herverzoek tot Vaststelling per e-mail toe.