Biomassa, een verhaal apart

Biomassa is een verzamelnaam voor verschillende soorten duurzame grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Bij de meeste vormen van duurzame elektriciteit is er geen discussie over het duurzame karakter van de productie: een windmolen levert 100% duurzame elektriciteit. Bij elektriciteit die uit biomassa wordt opgewekt, kan dat anders liggen. Biomassa kan worden gebruikt samen met fossiele brandstoffen.

Biomassapercentages
Om elke biomassasoort te kunnen certificeren, is het voor CertiQ van belang om te weten welke soorten biomassa u hebt ingezet en in welke verhouding. U geeft de biomassapercentages zelf aan CertiQ door via myCertiQ.

Meer informatie over biomassapercentages:

Assurancerapport
Als producent van duurzame elektriciteit uit biomassa moet u binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar een assurancerapport indienen bij CertiQ, ook als u één soort biomassa inzet (zoals het geval is bij stortgasinstallaties of co-mestvergistinginstallaties met een vermogen ≥ 2 MW). Afvalverbrandingsinstallaties en biogasinstallaties ≤ 2 MW hoeven geen assurancerapport in te dienen.

Meer informatie over assurancerapporten:

Afvalverbrandingsinstallaties
Afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) vormen een bijzondere groep binnen de biomassa. Om in aanmerking te komen voor certificaten dienen de installaties, net als alle andere installaties, aangemeld te zijn  bij CertiQ. Voor AVI's hoeft geen jaarlijks assurancerapport ingediend te worden.

Meer informatie over AVI’s:

Nuttig aangewende warmte
Vanuit de SDE-regeling wordt subsidie verstrekt voor de nuttig aangewende warmte uit biomassa, geothermie of zonthermie. Als uw installatie hiervoor in aanmerking komt, dan registreert u via CertiQ het gebruik van de warmte. 

Meer informatie over nuttig aangewende warmte vindt u op de pagina Duurzame warmte.