Uitzondering op de regel: biogasinstallaties ≤ 2 MW

Voor biogasinstallaties met een vermogen dat kleiner of gelijk is aan 2 MW dient er jaarlijks een meetrapport te worden ingediend. Daarbij dient een toegelaten meetbedrijf het vooraf opgestelde meetprotocol goed te keuren.

Biogasinstallaties
Meldt u een nieuwe biogasinstallatie aan, dient u zowel een ‘verzoek tot vaststelling’ als een meetprotocol in bij CertiQ. Het meetprotocol dient schriftelijk te zijn goedgekeurd door een erkend meetbedrijf, uiterlijk de laatste dag vóór de ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling.

Wat staat er in het meetprotocol?
In het meetprotocol wordt een korte beschrijving van de installatie gegeven. Er wordt beschreven welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten. In de meeste gevallen is het van belang dat wordt vastgesteld dat geen aardgas wordt ingevoed. Nadere instructies en een voorbeeld vindt u in onderstaande links:

Wie mag het meetprotocol opstellen en goedkeuren?
De eigenaar van de biogasinstallatie is vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Een toegelaten meetbedrijf is de enige die het meetprotocol mag goedkeuren. Niet alle meetbedrijven hebben aangegeven deze regeling te faciliteren. De meetbedrijven die bij CertiQ hebben aangegeven dit wel te doen, vindt u hier.

Wat staat er in het meetrapport?
In het meetrapport wordt over het voorgaande kalenderjaar gerapporteerd. Daarin wordt per maand aangegeven in welke verhouding de brandstoffen hebben geleid tot elektriciteit. In de meeste gevallen is dat 100% biogas uit vergisting. Daarnaast wordt voor vergisters de hoeveelheid ingaande biomassa gerapporteerd.

De nadere eisen voor het meetprotocol en de meetrapporten met betrekking tot de controle op biogasinstallaties vindt u in de meetvoorwaarden (bijlage 2B van de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14198645, houdende regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit).

Download hieronder het voorbeeld meetrapport dat op uw situatie van toepassing is:

Wie mag het meetrapport opstellen en goedkeuren?
De eigenaar van de biogasinstallatie is vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Een toegelaten meetbedrijf is de enige die het meetrapport mag goedkeuren. Niet alle meetbedrijven hebben aangegeven deze regeling te faciliteren. De meetbedrijven die bij CertiQ hebben aangegeven dit wel te doen, vindt u hier.