Duurzame warmte

Naast elektriciteit certificeert CertiQ ook warmte uit duurzame bron. U kunt hierbij denken aan restwarmte van een WKK, een warmteketel op snoeihout, of warmte afkomstig van geothermie (aardwarmte). CertiQ verstrekt informatie aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de hoeveelheid duurzame warmte die uw installatie heeft geproduceerd en waarvoor GvO’s zijn afgegeven.

Wat moet u doen voor registratie van warmte?

Voor de registratie van warmte bij CertiQ moet u het volgende doen:

1) Indienen meetprotocol

2) Inschrijven bij CertiQ

3) Indienen meetrapporten (en assurance-rapport)

Hieronder worden deze drie stappen beschreven.

1)     Meetprotocol
U dient een meetprotocol op te (laten) stellen en te laten goedkeuren door een toegelaten meetbedrijf. Dit meetprotocol dient u naar CertiQ toe te sturen. Het is belangrijk dat u dit tijdig doet: het toegelaten meetbedrijf moet uw meetprotocol goedkeuren in de maand voorafgaand aan de maand dat u in aanmerking komt (of wenst te komen) voor subsidie.

In het meetprotocol staat onder andere beschreven hoe uw installatie bemeterd wordt en hoe de meetgegevens geborgd worden. Het meetprotocol is vijf jaar geldig. Voordat deze verloopt dient u wederom een meetprotocol te laten opstellen en aan te leveren bij CertiQ.

Als producent bent u vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt. Het goedkeuren mag alleen gedaan worden door een erkend meetbedrijf. Ondanks dat op het overzicht vermeld wordt dat het meetbedrijven voor elektriciteit zijn, doen deze meetbedrijven doorgaans ook warmte).

Een voorbeeld meetprotocol vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat alleen meetprotocollen voorzien van de juiste warmte EAN-code (uitgegeven door CertiQ) in behandeling worden genomen.

2)     Inschrijving bij CertiQ (verzoek tot vaststelling)

EAN-code voor hernieuwbare warmte
Voor uw inschrijving voor warmte heeft u een EAN-code nodig. Dit geldt voor zowel nieuwe installaties die alleen duurzame warmte produceren (b.v. ketels) als bestaande productie-installaties van groene stroom (b.v. MEP-WKK's) die ook duurzame warmte gaan produceren. CertiQ verstrekt de EAN-code voor uw hernieuwbare warmte. Wij maken u erop attent dat u deze EAN-code bij CertiQ dient op te vragen vóórdat u een aanmelding doet, zodat u bij het invullen van het aanmeldformulier deze EAN-code kunt gebruiken. We verzoeken u hiervoor contact op te nemen met CertiQ, via servicedesk@certiq.nl of telefonisch op 026 373 1658.

De manier waarop u zich inschrijft bij CertiQ voor duurzame warmte hangt af van de soort installatie en of uw installatie reeds is ingeschreven bij CertiQ. Hieronder staan de mogelijkheden genoemd.

Nieuwe installatie met warmte én elektriciteit 
Als u een nieuwe installatie voor elektriciteit heeft die nog niet bij CertiQ is ingeschreven, dan dient u zich bij CertiQ te registreren als producent van elektriciteit. Voor de registratie van warmte uit hernieuwbare bronnen gebruikt u het Aanmeldformulier Duurzame Warmte. Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend. We raden u aan om het aanmeldformulier (Verzoek tot Vaststelling) gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen.

Bestaande installatie
Indien u reeds bij CertiQ staat ingeschreven met een installatie voor elektriciteit, dan dient u het Aanmeldformulier Duurzame Warmte in te vullen. Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend. We raden u aan om het aanmeldformulier (Verzoek tot Vaststelling) gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen.

Nieuwe installatie met uitsluitend warmte
U dient uw installatie aan te melden door het Aanmeldformulier Duurzame Warmte in te vullen. Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend. We raden u aan om dit aanmeldformulier (Verzoek tot Vaststelling) gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen. Op dit moment is er nog geen digitale aanmelding beschikbaar zoals voor elektriciteit. U dient voor warmte dus het aanmeldformulier te gebruiken.

3)      Rapportage-eisen meetrapport en assurance-rapport warmte
U dient periodiek aan CertiQ te rapporteren over de hoeveelheid nuttig aangewende warmte. De frequentie in indieningstermijn is afhankelijk van de grootte van de installatie:

Voorbeeld meetrapporten

Hieronder hebben we voorbeeld meetrapporten weergegeven voor de meest voorkomende situaties:
a) Voorbeeld biogas elektriciteit en warmte
U heeft een biogas installatie die zowel elektriciteit als warmte opwekt. Het elektrisch vermogen van de installatie is kleiner of gelijk aan 2 MWe en het thermisch vermogen van de installatie is kleiner dan 3 MWth. 
Download voorbeeld rapport

b) Voorbeeld biomassa elektriciteit en warmte kleiner dan 3 MWth 
U heeft een installatie waarmee biomassa wordt omgezet in warmte. U heeft een SDE beschikking en het thermisch vermogen van de installatie is kleiner dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport

c) Voorbeeld biomassa warmte groter dan 3 MWth
U heeft een SDE-beschikking voor een warmte-installatie met een thermisch vermogen van meer dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport

d) Voorbeeld warmte uit geothermie
U heeft een SDE-beschikking voor de nuttige aanwending van warmte uit geothermie. De installatie is groter dan 3 MWth.
Download voorbeeld rapport 

Kosten warmte-installatie

Aan de inschrijving van uw warmte-installatie zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u als producent voor de Garanties van Oorsprong die wij aanmaken voor de door uw installatie opgewekte nuttige warmte.
Het tarief per GvO voor 2016 is vastgesteld op € 0,048 (4,8 cent) per GvO, waarbij  1 GvO gelijk staat aan 1 MWh. Omgerekend naar GJ zijn de aanmaakkosten als volgt:

1 MWh = 3,6 GJ
4,8 cent per MWh ofwel 4,8 / 3,6  = 1,33 cent per GJ