• Home
  • Aanvullende informatie over uw Assurance-rapport.

Aanvullende informatie over uw Assurance-rapport.

16-04-2021

Na de jaarafsluiting is het ook voor u als producent weer tijd om het assurance-rapport bij CertiQ aan te leveren.

 

Conform artikel 17 van de Regeling Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong dient u als producent uiterlijk vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurance-rapport over 2020 opgesteld door een externe accountant te overleggen aan CertiQ.

 

Het Ministerie van EZK werkt aan het wijzigen van artikel 17 lid 2 en lid 4 van de huidige regeling. Deze wijziging is tot stand gekomen na overleg tussen het Ministerie van EZK, CertiQ, Vertogas en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De reden voor deze wijzigingen is dat de werkgroep Controleprotocollen van de NBA heeft aangegeven dat zij beperkingen zien met de uitvoerbaarheid van de controleprotocollen, omdat die op punten uitgebreider zijn dan van artikel 17, derde tot en met vijfde lid, van de regeling wordt verlangd. Dit maakt de controle moeilijker uitvoerbaar, terwijl dit niet leidt tot extra zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de gegevens. Met deze wijziging van de regeling komt de verplichting om een controleprotocol te gebruiken te vervallen, het gebruik van een controleprotocol wordt nu facultatief.

Deze wijzigingen houden dus in dat uw assurance rapport kan worden opgesteld conform het huidige controleprotocol uit bijlage 3A van de regeling, maar dit is geen verplichting. Het format uit bijlage 3A mag nog steeds gebruikt worden en wij adviseren u dit format te gebruiken welke is te vinden op onze website. Voor de al ingediende assurance rapporten heeft dit geen consequenties en er hoeft geen nieuw assurance rapport worden ingediend. Deze zijn inmiddels door CertiQ in behandeling genomen of al behandeld.

Wij verzoeken alle producenten om te zorgen dat het assurance rapport over 2020 conform de hierboven geschetste richtlijnen uiterlijk 30 april 2021 bij ons binnen is.