Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Garanties van Oorsprong

Kom meer te weten over de certificaten die CertiQ uitgeeft

Wat zijn Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong?

Soorten Certificaten

Garantie van oorsprong
Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat, en het enige bewijs, dat energie op een hernieuwbare manier is opgewekt. Met een GvO kan de leverancier aan de afnemer aantonen dat de geleverde energie uit hernieuwbare bron afkomstig is, zoals wind, water, zon, biomassa, zonthermie en geothermie.
CertiQ geeft Garanties van Oorsprong uit voor hernieuwbare thermische energie en hernieuwbare elektriciteit. Vertogas is de certificeerder voor groen gas en vanaf 1 januari 2022 ook groene waterstof.

Certificaat van Oorsprong
Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is het bewijs dat stroom uit fossiele bronnen is opgewekt en werkt hetzelfde als GvO's. CertiQ geeft CvO's uit voor niet-hernieuwbare elektriciteit, zoals gas en kolen.

Werking GvO-systeem

Een producent kan een productie-installatie inschrijven bij CertiQ. De netbeheerder stelt deze registratie vast. Nadat de productie-installatie is vastgesteld stuurt de netbeheerder meetwaarden aan CertiQ door. Over elke opgewekte MWh van uw installatie geeft CertiQ een Garantie van Oorsprong of Certificaat van Oorsprong uit. De certificaten bevatten de informatie waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Eén certificaat is goed voor 1 MWh en is geldig tot een jaar na de maand waarin de energie is opgewekt.

De digitale certificaten worden afgegeven aan een handelaar. De handelaar kan deze certificaten verkopen op de Europese markt, bijvoorbeeld aan uw energieleverancier.

De certificaten worden nadat er stroom is verbruikt afgeboekt. Het aantal uitgegeven certificaten in Europa kan nooit hoger zijn dan de werkelijke hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie in MWh.

(Europese) handel in certificaten

De uitgegeven Garanties van Oorsprong worden afgegeven aan een door de producent gekozen handelaar. De handelaar kan de certificaten verkopen op de Europese markt, bijvoorbeeld aan uw energieleverancier.

Andere Europese landen kennen ook het systeem van Garanties van Oorsprong. Net zoals energiemarkten, is de markt van Garanties van Oorsprong Europees. Het importeren en exporteren van Garanties van Oorsprong is dus mogelijk.

Het (Europees) verhandelen mag alleen als er aan strenge eisen is voldaan.

AIB
CertiQ is lid van de 'Association of Issuing Bodies' (AIB). Zij organiseren de handel in Europese GvO's onder andere door het opstellen van een set regels ('European Energy Certification System' (EECS)), zodat Garanties van Oorsprong Europees vergelijkbaar zijn.

Daarnaast beheert de AIB ook de 'AIB hub', een IT-platform waarover de handel met gestandaardiseerde GvO's plaatsvindt.

Nederland mag alleen Garanties van Oorsprong importeren en exporteren die zijn gemaakt door een instantie die lid is van de AIB. Daarnaast moet het land van deze instantie horen bij de Europese Economische Ruimte (alle EU landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Dit houdt bijvoorbeeld in dat het importeren van en exporteren naar Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan.

Waarom wil ik Garanties van Oorsprong hebben?

Met Garanties van Oorsprong  en Certificaten van Oorsprong draagt u bij aan de energietransitie. Hoe meer zicht er is op wat er precies aan opwek van energie plaatsvindt, hoe bewuster consumenten en bedrijven kunnen kiezen wat voor soort energie ze willen verbruiken en dus ook explicieter kiezen voor duurzame energie.    

Het certificaat van de door u geproduceerde energie per MWh wordt door CertiQ geboekt op een account van een door u gekozen handelaar. U kunt zelf bepalen welke handelaar u kiest. De handelende partij hoeft niet uw energieleverancier te zijn. Wij raden u aan vooraf contact met een handelaar op te nemen om mogelijke afspraken over de GvO's vast te leggen.

Heeft u subsidie aangevraagd bij RVO en heeft u een subsidiebeschikking voor SDE(+/++), dan moet u uw productie-installatie aanmelden bij CertiQ. Voor de exacte subsidie raadpleegt RVO de aangemaakte Garanties van Oorsprong in het systeem van CertiQ. CertiQ zelf keert geen subsidie uit. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt ontvangen voor uw productie-installatie? Neem dan contact op met RVO.

Hoe kom ik aan GvO's/CvO's?

Ik wek elektriciteit op met zon, water, wind, WKK of fossiele bronnen
U registreert zich via de website van CertiQ met het online registratieformulier in MyCertiQ. Na volledige registratie in MyCertiQ beoordeelt uw netbeheerder automatisch uw installatie. Na goedkeuring van uw netbeheerder zal CertiQ uw installatie definitief inschrijven.

Op het moment dat CertiQ uw installatie definitief heeft ingeschreven, stuurt uw netbeheerder de productiegegevens digitaal naar CertiQ. Met deze gegevens geeft CertiQ GvO's of CvO's digitaal uit.
Heeft u een subsidiebeschikking van RVO, dan start RVO de subsidiebevoorschotting automatisch op.

Bij het aanmelden van uw productie-installatie mag u zelf uw handelaar kiezen. De handelaar hoeft niet uw energieleverancier te zijn. U kunt contact met een handelaar opnemen om mogelijke afspraken over de GvO's of CvO's vast te leggen. Deze handelaar ontvangt de door CertiQ aangemaakte certificaten digitaal op zijn account.

Uw status van de aanmelding kunt u vinden in MyCertiQ. Indien u vragen heeft over de beoordeling van uw installatie, neem dan contact op met uw netbeheerder. Indien u vragen heeft over uw subsidie, neem dan contact op met RVO.

Ik wek elektriciteit op met een biomassa-installatie
U registreert zich via MyCertiQ. Gelijktijdig met uw registratie dient u een meetprotocol in bij CertiQ. Het meetprotocol beschrijft uw productie-installatie, welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten. Het meetprocotol moet voor de definitieve inschrijving van uw installatie zijn goedgekeurd door een erkend meetbedrijf. Dit meetbedrijf mag u zelf kiezen.
CertiQ beoordeelt uw inschrijving. Wanneer uw inschrijving is goedgekeurd en heeft u een subsidiebeschikking van RVO, dan start RVO automatisch de subsidiebevoorschotting.

Bij het aanmelden van uw productie-installatie mag u zelf uw handelaar kiezen. Deze handelaar ontvangt de aangemaakte certificaten digitaal op zijn account. De handelaar hoeft niet uw energieleverancier te zijn. U kunt contact met een handelaar opnemen om mogelijke afspraken over de GvO's of CvO's vast te leggen.

Afhankelijk van uw productie-installatie moet u jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks een meetrapport met uw meetgegevens over de afgelopen periode, indienen bij CertiQ, ondertekend door uw meetbedrijf. Bij grotere installaties is ook een jaarlijks assurance-rapportage van een accountant verplicht.

Alleen met deze, tijdig ingediende documenten heeft u recht op Garanties van Oorsprong.

Uw status van de aanmelding kunt u vinden in MyCertiQ. Als u vragen heeft over uw meetrapport of meetprotocol, neem dan contact op met uw meetbedrijf. Als u vragen heeft over uw subsidie, kunt u contact opnemen met RVO.

Ik wek warmte op
U registreert zich via de website van CertiQ met het aanmeldformulier Duurzame Warmte. Gelijktijdig met uw registratie dient u een meetprotocol in bij CertiQ. Het meetprotocol beschrijft uw productie-installatie, welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten. Het meetprotocol moet voor de definitieve inschrijving van uw installatie zijn goedgekeurd door een erkend meetbedrijf. Dit meetbedrijf mag u zelf kiezen.

CertiQ beoordeelt uw inschrijving. Wanneer uw inschrijving is goedgekeurd en heeft u een subsidiebeschikking van RVO, dan start RVO automatisch de subsidiebevoorschotting.

Bij het aanmelden van uw productie-installatie mag u zelf uw handelaar kiezen. Deze handelaar ontvangt de aangemaakte certificaten digitaal op zijn account. De handelaar hoeft niet uw energieleverancier te zijn. U kunt contact met een handelaar opnemen om mogelijke afspraken over de GvO's of CvO's vast te leggen.

Afhankelijk van uw productie-installatie moet u jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks een meetrapport met uw meetgegevens over de afgelopen periode, indienen bij CertiQ, ondertekend door uw meetbedrijf. Bij grotere installaties is ook een jaarlijks assurance-rapportage van een accountant verplicht.

Alleen met deze, tijdig ingediende documenten heeft u recht op Garanties van Oorsprong.

Uw status van de aanmelding kunt u vinden in MyCertiQ. Als u vragen heeft over uw meetrapport of meetprotocol, neem dan contact op met uw meetbedrijf. Als u vragen heeft over uw subsidie, kunt u contact opnemen met RVO.

Ik wek zowel warmte als elektriciteit op met mijn installatie
Als u een installatie wilt registreren voor zowel warmte als elektriciteit, dan moet u zich tweemaal registreren; één voor de elektriciteit en één voor de warmte. U kunt de benodigde rapportages, zoals een meetprotocol en meetrapport, wel combineren. Bij 'Documenten' staan voorbeelden van gecombineerde meetrapporten.

Lees wat u moet doen bij Ik wek warmte op; of Ik wek elektriciteit op met een biomassa-installatie

Kosten van GvO's/CvO's

Ieder jaar stelt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de tarieven voor CertiQ voor het volgende jaar vast.

CertiQ heeft geen winstoogmerk, maar werkt kostendekkend. Eventuele winsten of verliezen uit een jaar worden in de tarieven van de volgende jaren verwerkt.

Voor 2023 zijn de tarieven als volgt:

Type transactie

2022

2023

Kosten voor

Aanmaak GvO water, wind, zon
€ 0,004
€ 0,004
Handelaar
Aanmaak GvO biomassa 
€ 0,028
€ 0,028
Handelaar
Aanmaak GvO thermische energie
€ 0,028
€ 0,028
Producent*/handelaar
Aanmaak CvO 
€ 0,004
€ 0,004
Handelaar
Afboeken
€ 0,012
€ 0,012
Handelaar
Overboeken binnen NL
€ 0,004
€ 0,004
Ontvangende handelaar
Exporteren
€ 0,008
€ 0,008
Exporterende handelaar
Importeren
€ 0,008
€ 0,008
Ontvangende handelaar

*Een producent van duurzaam opgewekte thermische energie draagt de kosten voor de aanmaak van GvO's voor thermische energie zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de GvO's voor deze installatie ontvangt.

Stroometiket

Met het stroometiket kunnen consumenten en bedrijven zien welke stroom de leverancier levert en dit vergelijken met het stroometiket van andere leveranciers. Leveranciers van stroom moeten het stroometiket op hun website plaatsen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert het stroometiket. Zij checken of het stroometiket klopt met alle afgeboekte Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong. 

Meer informatie over het stroometiket kunt u vinden op de website van de ACM.

Deelnemersraad

De Deelnemersraad van CertiQ behartigt de belangen van de deelnemers aan het certificatensysteem.

Zo is CertiQ in staat zijn beleid en jaarplannen op hun behoefte af te stemmen. In de Deelnemersraad zitten producenten, handelaren en vertegenwoordigers van een aantal grote energieleveranciers.

Op dit moment bestaat de Deelnemersraad uit de volgende leden:

Organisatie

Naam

Climex
De heer J. van de Kletersteeg
Engie Energie Nederland N.V.
De heer P. van Westerveld
Holland Solar
De heer E. Baser
Greenchoice
De heer R. Hopmans
Vattenfall
De heer T. Frankema
PZEM
De heer P. Hamers
AFS
De heer B. van Diggelen
Statkraft
De heer B. Berendsen
Attero
De heer M. Sanders
Energie Samen (NWEA)
De heer N. Blaauwbroek
FrieslandCampina
Mevrouw D. Lubbers
ACT
De heer M. Kerkhof