Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Herzien besluit na verstrijken bezwaartermijn

Handelswijze

Handelswijze t.a.v. het herzien van een besluit nadat de bezwaartermijn is verstreken

1. Casus
Een producent dient een meetrapport in. CertiQ neemt op basis van dat rapport een besluit. Nadat de wettelijke bezwaartermijn ongebruikt is verstreken, kiest de producent ervoor om voor dezelfde installatie en productieperiode een nieuw meetrapport in te dienen. Bijvoorbeeld omdat hij van mening is dat het eerdere meetrapport een fout bevatte.

2. Handelswijze
Op voorwaarde dat de producent aantoont dat het eerder ontvangen meetrapport een of meer fouten bevatte die niet aan hem of aan diens meetbedrijf kunnen worden verweten is CertiQ in principe bereid om dat nieuwe meetrapport in overweging te nemen.

In andere gevallen zal CertiQ het nieuwe rapport niet in behandeling nemen.

3. Regelgevend kader
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) zoals die geldt op 1 april 2021 vermeldt:

Art. 4:6
1. Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.

2. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

Art. 6:7
De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken
.

De Regeling Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong (GvO-regeling) zoals die geldt op 1 april 2021 vermeldt:

Art. 11
1. Een producent legt uiterlijk vier maanden na afloop van het kalenderjaar de meetrapporten die betrekking hebben op dat jaar over de minister.
2. In afwijking van het eerste lid legt een producent die:
    a. een afvalverbrandingsinstallatie in stand houdt het meetrapport uiterlijk twee maanden na afloop van het kwartaal waarvan de kalendermaand waar het meetrapport betrekking op heeft over aan de minister;
    b. een productie-installatie voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen groter dan 3 MWth of een HR-WKK-installatie in stand houdt het meetrapport uiterlijk twee maanden na afloop van de kalendermaand waar het meetrapport betrekking op heeft over aan de minister.
(...)


4. Afweging
Een meetrapport moet in het kader van de Awb worden gezien als een aanvraag. Als bestuursorgaan moet CertiQ een besluit nemen op die aanvraag. Echter, wanneer een nieuw meetrapport wordt ingediend terwijl er al een besluit ligt waartegen geen bezwaar is gemaakt binnen de daarvoor geldende termijn (art. 6:7 Awb), dan kan CertiQ deze nieuwe aanvraag afwijzen met verwijzing naar het eerdere besluit (art. 4:6, lid 2 Awb)[1]. Het kan immers niet zo zijn dat door het indienen van een nieuw rapport de inlevertermijn zoals vastgelegd in art. 11, leden 1 en 2 van de GvO-regeling wordt omzeild.

Er kunnen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn die CertiQ aanleiding geven tot het nemen van een nieuw besluit. Een gebleken fout in het eerdere meetrapport kan hiervoor kwalificeren als die fout niet kan worden verweten aan de producent of aan het desbetreffende meetbedrijf. Onder de GvO-regeling heeft een producent de verantwoordelijkheid om een meetrapport op te (laten) stellen en deze te laten verifiëren door een meetbedrijf. Wanneer een producent en meetbedrijf zich in eerste aanleg hebben gebaseerd op onjuiste gegevens van een derde partij, dan wordt de gebleken fout door CertiQ als een nieuw feit beschouwd.

Wanneer de fout echter berust op gegevens die producent en meetbedrijf ten tijde van het opstellen van het meetrapport al hadden c.q. hadden kunnen hebben, dan is er geen sprake van een nieuw feit. Onder die omstandigheid zal CertiQ het nieuwe rapport niet in behandeling nemen.

Voorwaardelijk in dezen is dus dat de producent aantoont dat de fout niet aan hem of aan het desbetreffende meetbedrijf kan worden verweten.

 

[1] Dit volgt uit uitspraak ECLI:NL:RVS:2016 van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State van 23 november 2016, die door het College van Beroep voor het bedrijfsleven is gevolgd in zijn uitspraak ECLI:NL:CBB:2017:190 van 24 mei 2017.