Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Verzoek tot vaststelling voor toekomst

Handelswijze

Handelswijze m.b.t. een verzoek tot vaststelling voor in de toekomst

1. Casus
Een producent heeft zijn productie-installatie ingeschreven in het systeem voor Garanties van Oorsprong. Hij moet het verzoek tot vaststelling voor zijn productie-installatie iedere vijf jaar herhalen. De producent wenst daarom een verzoek tot vaststelling in te dienen enkele jaren voordat zijn inschrijving verloopt.

2. Handelswijze
CertiQ laat verzoeken tot vaststelling toe met een beoogde ingangsdatum van maximaal drie maanden in de toekomst.

3. Regelgevend kader
De Elektriciteitswet zoals die geldt op 1 januari 2021 vermeldt:
Art. 16
1. De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak:
(...)
    h. op verzoek van een producent vast te stellen of diens productie-installatie geschikt is voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit andere energiebronnen dan wel of sprake is van een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, alsmede of de inrichting om te meten geschikt is voor de meting van de elektriciteit die met de productie-installatie wordt opgewekt en op een net of een installatie ingevoed;

De Warmtewet zoals die geldt op 25 oktober 2020 vermeldt:
Art. 27
Een meetbedrijf stelt op verzoek van een producent vast of diens productie-installatie geschikt is voor de opwekking van warmte uit hernieuwbare energiebronnen alsmede of de inrichting om te meten geschikt is voor de meting van de warmte uit hernieuwbare energiebronnen die met de productie-installatie wordt opgewekt en op een warmtenet ingevoed.

De Regeling Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong (GvO-regeling) zoals die geldt op 1 april 2021 vermeldt:
Art. 2
1. Indien een producent:
    a. de netbeheerder verzoekt om de vaststelling, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998, te verrichten, gebruikt hij hiervoor het formulier dat is opgenomen in bijlage 1A;
    b. (...)
    c. de meetverantwoordelijke verzoekt om de vaststelling, bedoeld in artikel 27 van de Warmtewet te verrichten, gebruikt hij hiervoor het formulier dat is opgenomen in bijlage 1D.
2. Een producent:
    a. dient een verzoek om vaststelling in, en
    b. herhaalt dit verzoek iedere vijf jaar.
9. De netbeheerder of, in geval van warmte uit hernieuwbare energiebronnen, de meetverantwoordelijke deelt het resultaat van de vaststelling binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, mee aan de producent en aan de minister.

4. Afweging
Wanneer een producent zijn netbeheerder of meetbedrijf verzoekt om de vaststelling te verrichten zoals bedoeld in de Elektriciteitswet resp. Warmtewet, moet die netbeheerder of dat meetbedrijf het resultaat van die vaststelling binnen vier weken mededelen aan CertiQ. Een netbeheerder of meetbedrijf kan onmogelijk binnen die vier weken vaststellen dat de desbetreffende productie-installatie over enkele jaren nog precies dezelfde eigenschappen zal hebben zoals door de producent vastgelegd in het formulier als bedoeld in art. 2, lid 1 van de GvO-regeling.

Om die reden zal de netbeheerder c.q. het meetbedrijf geen andere keuze hebben dan een negatieve uitslag door te geven aan CertiQ. Omdat een dergelijke aanvraag geen kans van slagen heeft, wordt de mogelijkheid om een verzoek tot vaststelling in te dienen beperkt in tijd. Een producent moet evenwel voldoende tijd hebben om zijn verzoek tot vaststelling, en zeker de vijfjaarlijkse herhaling daarvan, in te dienen. Daarom kiezen we ervoor om verzoeken tot vaststelling toe te laten met een beoogde ingangsdatum van maximaal drie maanden in de toekomst.