Veelgestelde vragen
Documenten
Nieuws
Contact

Veelgestelde vragen

Op deze pagina kunt u antwoorden op verschillende vragen vinden. De vragen zijn verdeeld in diverse categorieën.

Algemeen

Hoe werkt MyCertiQ?

De handleidingen kunt u vinden bij 'Documenten'.

Hoe werkt het systeem van Garanties van Oorsprong?

Een producent kan een productie-installatie inschrijven bij CertiQ. De netbeheerder stelt deze registratie vast. Nadat de productie-installatie is vastgesteld stuurt de netbeheerder meetwaarden aan CertiQ door. Over elke opgewekte MWh van de installatie geeft CertiQ een Garantie van Oorsprong of Certificaat van Oorsprong uit. Deze bevatten de informatie waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Eén Garantie of Certificaat is goed voor 1 MWh en is geldig tot een jaar na de maand waarin de energie is opgewekt.

CertiQ geeft de digitale Garanties en Certificaten uit aan de handelaar die door de producent is gekozen. De handelaar kan deze certificaten verkopen op de Europese markt, bijvoorbeeld aan een energieleverancier.

De certificaten worden nadat er stroom is verbruikt afgeboekt; het aantal uitgegeven certificaten in Europa kan nooit hoger zijn dan de werkelijke hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie in MWh.

Wat is een Garantie van Oorsprong?

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat, en het enige bewijs dat energie op een hernieuwbare manier is opgewekt. CertiQ geeft GvO's uit voor hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare thermische energie.

Wat is een Certificaat van Oorsprong?

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een digitaal certificaat, en het enige bewijs, dat stroom uit fossiele bronnen is opgewekt (grijze energie). CertiQ geeft CvO's uit voor niet-hernieuwbare elektriciteit, zoals gas en kolen.

Waarom zijn Garanties van Oorsprong nodig?

Met Garanties van Oorsprong wordt de herkomst van energie aangetoond. Aan elektriciteit die uit een stopcontact komt is niet af te lezen of de bron ervan duurzaam is of niet. CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom door beide vormen te certificeren. Daarnaast certificeert CertiQ ook hernieuwbare thermische energie.

Waarom zijn garanties van oorsprong (Europees) verhandelbaar?

Net zoals energiemarkten, is de markt van Garanties van Oorsprong Europees. Het importeren en exporteren van Garanties van Oorsprong is dus mogelijk. De certificaten worden afgeboekt nadat er stroom verbruikt is; het aantal uitgegeven certificaten in Europa kan nooit hoger zijn dan de werkelijke hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie in MWh.

Waarom wil ik Garanties van Oorsprong hebben?

Met Garanties van Oorsprong  en Certificaten van Oorsprong draagt u bij aan de energietransitie. Hoe meer zicht er is op wat er precies aan opwek van energie plaatsvindt, hoe bewuster consumenten en bedrijven kunnen kiezen wat voor soort energie ze willen verbruiken en dus ook explicieter kiezen voor duurzame energie.    

Het certificaat van de door u geproduceerde energie per MWh wordt door CertiQ geboekt op een account van een door u gekozen handelaar. U kunt zelf bepalen welke handelaar u kiest. De handelende partij hoeft niet uw energieleverancier te zijn. Wij raden u aan vooraf contact met een handelaar op te nemen om mogelijke afspraken over de GvO's of CvO's vast te leggen.

CertiQ zelf keert geen subsidie uit. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt ontvangen voor uw productie-installatie? Neem dan contact op met RVO.

Voor welke hernieuwbare bronnen kan ik GvO's krijgen voor de productie van elektriciteit en thermische energie?

De hernieuwbare energiebronnen zijn:

  • Wind
  • Zon
  • Omgevingsenergie
  • Geothermische energie
  • Energie uit oceanen
  • Waterkracht
  • Biomassa
  • Stortgas
  • Biogas
  • Gas uit rioolzuiveringsinstallatie

Bron: Elektriciteitswet/Warmtewet

Voor het produceren van hernieuwbare elektriciteit en/of thermische energie met behulp van een bovengenoemde bron kunt u Garanties van Oorsprong krijgen.

Let op: Energie opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen is duurzame energie. Energie opgewekt uit andere bronnen is niet duurzaam. Gebruikt uw productie-installatie een of meer andere bronnen? Dan is de energie die u produceert niet (volledig) duurzaam.

Wat kosten Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong?

Ieder jaar stelt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de tarieven voor CertiQ voor het volgende jaar vast.

CertiQ heeft geen winstoogmerk, maar werkt kostendekkend. Eventuele winsten of verliezen uit een jaar worden in de tarieven van de volgende jaren verwerkt.

Voor 2023 zijn de tarieven als volgt:

Lidmaatschapskosten
Alleen handelaren betalen lidmaatschapskosten, wat € 500 per jaar bedraagt. Per kalenderjaar wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer een handelsaccount maar een gedeelte van een kalenderjaar ingeschreven staat. 

Transactiekosten:
Onderstaande een overzicht met de tarieven (per MWh) voor 2023:

Type transactieKostenKosten voor
Aanmaak GvO water, wind, zon€0,004Handelaar
Aanmaak GvO biomassa€0,028Handelaar
Aanmaak GvO thermische energie€0,028Producent*/ Handelaar
Aanmaak CvO€0,004Handelaar
Afboeken€0,012Handelaar
Overboeken binnen NL€0,004Ontvangende Handelaar
Exporteren€0,008Exporterende Handelaar
Importeren€0,008Ontvangende Handelaar

*Een producent van duurzaam opgewekte thermische energie draagt de kosten voor de aanmaak van GvO's voor thermische energie zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de GvO's voor deze installatie ontvangt.

Hoe werkt het Handelsportaal?

De handleiding kunt u vinden bij 'Documenten'.

Hoe neem ik contact op met CertiQ?

Op onze website kunt u heel veel zaken zelf regelen. Heeft u een vraag, kijk dan eerst bij FAQ. Als uw vraag nog niet beantwoord is, kunt u via email of telefoon contact opnemen met CertiQ. U vindt deze contactgegevens hier.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Wanneer CertiQ certificaten uitgeeft, is dat een besluit in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Als eigenaar van een productie-installatie kunt u tegen zo'n besluit bezwaar maken door binnen 6 weken na de uitgifte schriftelijk bezwaar in te dienen bij:

CertiQ B.V.
Postbus 718, 6800 AS  ARNHEM
E-mailadres: servicedesk@verticer.eu

Een bezwaarschrift moet door u zijn ondertekend en ten minste bevatten:

de naam en het adres van de producent
de dagtekening
een omschrijving van het besluit
de redenen voor het bezwaar

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kunt u in dringende gevallen een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit aanvragen bij de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage.

Hernieuwbare opwek & batterijen

Volgens art. 1 van de elektriciteitswet is een batterij niet hernieuwbaar.

Bevindt de batterij zich binnen de systeemgrens van de hernieuwbare opwek installatie, dan is de stroom niet hernieuwbaar. In deze situatie geeft CertiQ geen GvO's uit.

Verdere uitleg kunt u hier vinden

Wijziging doorvoeren

Hoe kan ik mijn productie-installatiegegevens wijzigen?

Als uw productie-installatie al staat ingeschreven en de gegevens zijn veranderd, dan meldt u de installatie opnieuw aan bij CertiQ. Vervolgens beoordeelt uw netbeheerder uw aanvraag opnieuw.
Klik hier voor herinschrijven via eHerkenning (zakelijk).
Klik hier voor herinschrijven via iDIN/OwnIDP (particulier). 

Als blijkt dat na aanmelding of inschrijving van de productie-installatie de gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met uw netbeheerder. Houd er rekening mee dat als de netbeheerder al meetwaarden voor deze productie-installatie heeft ingestuurd, de wijziging pas doorgevoerd kan worden per de eerste dag van de opvolgende maand.

Hoe kan ik mijn contact/relatiegegevens wijzigen?

U kunt zelf wijzigingen doorvoeren in MyCertiQ door op de drie puntjes rechtsbovenin het MyCertiQ scherm te klikken. Ga naar de Home pagina en klik op 'Ik wil een wijziging doorgeven'. 

U kunt de volgende twee wijzigingen niet aanpassen via MyCertiQ:
1. Als u uw bankgegevens wilt wijzigen, stuurt u een mail naar servicedesk@verticer.eu. 

2. Een wijziging in het KvK-nummer, iDIN registratienummer of OWN IDP registratie gegevens ziet CertiQ als een overname. Hiervoor zult u uw productie-installatie moeten uitschrijven en opnieuw inschrijven. Dit kunt u doen via de homepagina. 

Hoe kan ik van handelaar wisselen?

U kunt het wisselen van handelaar zelf doorvoeren in MyCertiQ. Ga naar de Home pagina en klik op 'Ik wil een wijziging doorgeven'. 

Wat moet ik doen als ik ben verhuisd en mijn productie-installatie meeneem?

1. Als u subsidie ontvangt, geef dan eerst de wijziging door aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij moeten goedkeuring geven voor het meenemen van uw subsidie.

2. Wijzig vervolgens u relatiegegevens in MyCertiQ.

3. Meld daarna uw installatie bij CertiQ opnieuw aan op het nieuwe adres. Geef in het opmerkingenveld op pagina 7 aan:
- Dat u bent verhuisd en dat u de installatie meeneemt.
- De datum van de verhuizing
- Het vorige adres

4. Na uw nieuwe aanmelding, beoordeelt uw netbeheerder de wijziging. Bij akkoord, ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving op uw nieuwe adres. De 'oude' installatie schrijven wij uit.


Hoe kan ik mijn productie-installatie uitschrijven?

Als huidige eigenaar kunt u zelf uw productie-installatie uitschrijven via 'Ik wil mijn installatie uitschrijven' op de homepagina. U dient de productie-installatie uit te schrijven die de status 'approved' heeft in MyCertiQ. Meer informatie over uitschrijven kunt u ook vinden in de handleiding producenten onder 'Documenten'.

Beëindigt u de inschrijving omdat u geen subsidie meer ontvangt?
Dan kunt u er ook voor kiezen om de installatie ingeschreven te laten staan. Op die manier blijven er Garanties van Oorsprong aangemaakt worden; het bewijs voor duurzaam opgewekte energie.

Overname

Wat moet ik doen als ik ben verhuisd en de productie-installatie achterlaat?

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regel dit met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2. Als huidige eigenaar dient u zelf uw productie-installatie uit te schrijven via 'Ik wil mijn installatie uitschrijven' op de homepagina. U dient de productie-installatie uit te schrijven die de status 'approved' heeft in MyCertiQ. Meer informatie over uitschrijven kunt u ook vinden in de handleiding producenten onder 'Documenten'. Zodra de uitschrijving voltooid is, kan de nieuwe eigenaar de productie-installatie opnieuw aanmelden.

Hiervoor dient de nieuwe eigenaar zich eerst aan te melden bij CertiQ via de homepagina. Indien de nieuwe eigenaar al geregistreerd staat als eigenaar van een productie-installatie, dan kan de installatie direct aangemeld worden bij CertiQ via de homepagina.

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder, stuurt CertiQ een bevestiging uit naar de nieuwe eigenaar.

Let op! Betreft het een thermische energie installatie dan kunt u een mail sturen naar servicedesk@verticer.eu onder vermelding van 'Overname thermische energie installatie'. U ontvangt dan een overname formulier deelnemersovereenkomst welke u volledig ingevuld en ondertekend retour stuurt.

Overname thermische energie-, biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Als de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. CertiQ dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie.

U bent na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht.

U bent na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen maand binnen de daarvoor gegeven termijn. Alleen zo kunt u voorkomen dat het gewogen rendement in mindering wordt gebracht en dus dat het aantal GvO's in mindering wordt gebracht.

Wat moet ik doen als ik de nieuwe eigenaar ben van een productie-installatie?

1. Als u het recht op subsidie overneemt of overdraagt, regel dit dan met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2. De vorige eigenaar dient de elektriciteit productie-installatie zelf uit te schrijven via 'Ik wil mijn productie installatie uitschrijven' op de homepagina. U kunt daarna als de nieuwe eigenaar de elektriciteit installatie opnieuw aanmelden.
Bij overname door faillissement: Het is belangrijk dat u ook de gegevens en ondertekening van de bestaande tekenbevoegde van de installatie heeft. Dit kan bijvoorbeeld de handtekening van de curator zijn.

3. Nadat de nieuwe aanmelding verwerkt is door de netbeheerder, stuurt CertiQ u een bevestiging.

Let op! Betreft het een thermische energie installatie dan kunt u een mail sturen naar servicedesk@verticer.eu onder vermelding van 'Overname thermische energie installatie'. U ontvangt dan een overname formulier deelnemersovereenkomst welke u volledig ingevuld en ondertekend retour stuurt.  

De nieuwe eigenaar dient zich eerst aan te melden/registreren bij CertiQ via de homepagina. Als de nieuwe eigenaar al geregistreerd staat als eigenaar van een productie-installatie, dan kan de installatie direct aangemeld worden bij CertiQ via de homepagina.

Overname biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie
Als de overname een biomassa- of afvalverbrandingsinstallatie betreft, controleert u het risico bij deze overname; er kunnen bijzondere omstandigheden zijn die invloed kunnen hebben in de opvolgende jaren. U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie. CertiQ dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie.

De oude deelnemer is na het overnemen van een biomassa-installatie zelf verantwoordelijk voor de nog in te dienen rapporten van afgelopen kalenderjaren binnen de daarvoor gegeven termijn. 

De oude deelnemer is na het overnemen van een afvalverbrandingsinstallatie zelf verantwoordelijk voor de nog in te dienen meetrapporten van een afgelopen kwartaal binnen de daarvoor gegeven termijn. 

Wat moet ik doen als ik een productie-installatie overneem door overlijden, faillissement, onder curatele stelling, surseance van betaling, schuldsanering?

Bij overname onder bijzondere omstandigheden, stuurt u een mail naar servicedesk(at)verticer.eu o.v.v. overname formulier en u vermeld de reden van overname. U ontvangt daarna via een beveiligde link een document dat u moet invullen en informatie over wat u moet aanleveren. De gevraagde informatie stuurt u vervolgens via email in de beveiligde link retour. De beveiligde link staat op naam van TenneT, het moederbedrijf van CertiQ. De documenten die u verstuurt zijn alleen voor CertiQ toegankelijk.

Eindgebruiker

Wat kan een eindgebruiker?

Een eindgebruiker kan een persoonlijke certificatenrekening bij CertiQ aanvragen. Op deze rekening worden de certificaten verzameld, nadat ze voor u zijn afgeboekt door een handelaar of energie leverancier. Hiermee wordt de door u verbruikte elektriciteit afgedekt met certificaten en kunt u dat aantonen.

Op deze certificatenrekening kunt u zien hoeveel certificaten zijn afgeboekt, inclusief de details zoals het serienummer, de verloopdatum, het soort energie en de productie-installatie.

Waarom zou ik eindgebruiker willen worden?

Met de certificaten die op uw eindgebruikersaccount zijn geboekt, kunt u transparantie geven over de herkomst van uw elektriciteitsverbruik. Wanneer certificaten zijn toegekend aan uw rekening, dan zijn deze certificaten alleen door u te claimen.

Hoe kan ik als eindgebruiker mijn rekening bekijken?

Als u als eindgebruiker het cancellation statement wilt inzien met alle details van de afboekingen, klik dan op deze link.

Als u als eindgebruiker het cancellation statement wilt inzien met alle details van de afboekingen die voor 7 juni 2021 op uw account zijn gedaan, klik op deze link.

Hoe word ik eindgebruiker?

U registreert zich via de website door te klikken op 'Ik wil mij aanmelden/registeren bij CertiQ' op de homepagina.

Voor het registreren van een eindgebruikersaccount of om in te loggen op uw eindgebruikersaccount heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH2+ nodig. 

Wat kost een eindgebruikersaccount?

Aan de registratie en het gebruik van het eindgebruikersaccount zijn geen kosten verbonden.

Factuur

Wanneer krijg ik een factuur?

U ontvangt een factuur wanneer u een handelsaccount heeft bij CertiQ of een producent bent van duurzaam opgewekte thermische energie zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de Garanties van Oorsprong voor deze installatie ontvangt.

Wij factureren maandelijks en zullen de kosten die er dan bekend zijn aan u in rekening brengen.

De kosten voor uw handelsaccount vindt u onder "Wat zijn de tarieven van CertiQ?".

De kosten voor u als producent van duurzame opgewekte thermische energie, waarbij er geen specifieke handelaar is aangewezen, zijn voor het uitgeven van de Garanties van Oorsprong. De tarieven vindt u onder "Wat zijn de tarieven van CertiQ?".

Hoe kan ik mijn factuurdetails bekijken?

Als u handelt in Garanties van Oorsprong kunt u uw factuurdetails bekijken als u inlogt in MyCertiQ. 

Wilt u uw historie (van voor 7 juni 2021) bekijken? Dit kunt u vinden als u kiest voor 'Ik wil handelen in certificaten, facturen of afgeboekte certificaten inzien' op de homepagina.

Bent u producent van duurzaam opgewekte thermische energie en heeft u geen specifieke handelaar aangewezen die uw Garanties van Oorsprong ontvangt? Dan draagt u de kosten voor de aanmaak van thermische energie GvO's. Uw factuurdetails kunt u bekijken door in te loggen in MyCertiQ.

Wat zijn de tarieven van CertiQ?

Lidmaatschapskosten
Alleen handelaren betalen lidmaatschapskosten, wat € 500 per jaar bedraagt. Per kalenderjaar wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer een handelsaccount maar een gedeelte van een kalenderjaar ingeschreven staat. 

Transactiekosten:
Onderstaande een overzicht met de tarieven (per MWh) voor 2023:

Type transactieKostenKosten voor
Aanmaak GvO water, wind, zon€0,004Handelaar
Aanmaak GvO biomassa€0,028Handelaar
Aanmaak GvO thermische energie€0,028Producent*/ Handelaar
Aanmaak CvO€0,004Handelaar
Afboeken€0,012Handelaar
Overboeken binnen NL€0,004Ontvangende Handelaar
Exporteren€0,008Exporterende Handelaar
Importeren€0,008Ontvangende Handelaar

*Een producent van duurzaam opgewekte thermische energie draagt de kosten voor de aanmaak van GvO's voor thermische energie zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de GvO's voor deze installatie ontvangt.

Binnen welke termijn moet ik mijn factuur betalen?

CertiQ hanteert de standaard betaaltermijn van 6 weken.

Meetgegevens en rapportages

Hoe kan ik mijn meetwaarden inzien?

U kunt uw meetwaarden raadplegen door op de homepage te klikken op 'Ik wil mijn productie installatie gegevens en/of meetwaarden inzien'.  

Als de meetwaarden zijn ingestuurd (via netbeheerder of via meetrapport), worden gedurende een nachtverwerking de certificaten (Garanties van Oorsprong of Certificaten van Oorsprong) uitgegeven, mits minimaal 1 MWh bereikt is. De certificaten worden direct bijgeschreven op de rekening van de door u gekozen handelaar.

Wat kan ik doen als mijn meetwaarden niet kloppen?

Wij ontvangen uw elektriciteit meetwaarden via de netbeheerder. Zijn de meetwaarden volgens u niet juist dan kunt u hierover contact opnemen met uw netbeheerder.

Mijn meetinrichting is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als er belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie gedaan worden, dan moet u deze op tijd doorgeven aan uw meetbedrijf. Als het nodig is, moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt), dan meldt u de installatie opnieuw aan. 

Wat zijn mijn rapportage-eisen?

Dit is afhankelijk van uw soort productie-installatie. Op deze pagina kunt u zien welke rapportage verplichting u heeft. 

Wat is een meetprotocol?

Het meetprotocol beschrijft uw productie-installatie, welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten. 

Inhoudelijke eisen voor een meetprotocol zijn:

Een beschrijving van de eigenaar, locatie en aansluitingen, met daarbij de juiste EAN-codes van zowel de aansluiting als de unieke zogenaamde 'groene' EAN-code, die u opvraagt bij uw netbeheerder;
Een overzicht van de verschillende installaties die onderdeel uitmaken van de productie-installatie;
De wijze van meten, een beschrijving van de nauwkeurigheid en als van toepassing de benodigde correcties;
De gegevens van het toegelaten meetbedrijf, hoe de meetdata gecollecteerd, gevalideerd en opgeslagen wordt.

Hoe ziet een meetprotocol eruit?

Een voorbeeld van een meetprotocol kunt u vinden onder 'Documenten'.

Hoe lang is mijn meetprotocol geldig?

Uw meetprotocol is 5 jaar geldig na de datum van ondertekening door uw meetbedrijf.

Zijn er binnen deze termijn belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie zelf, dan moet u deze tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Als nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden.

Mijn meetprotocol verloopt bijna. Wat moet ik doen?

De verlenging van uw meetprotocol is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. U moet het zelf als producent ondertekenen, en laten ondertekenen door uw meetbedrijf. Daarna stuurt u het als PDF naar servicedesk@verticer.eu. 

Zorg ervoor dat het meetprotocol formulier ondertekend en ontvangen is door CertiQ, voordat het eerdere meetprotocol verlopen is. Zo blijft u uw Garanties van Oorsprong ontvangen.

Mijn meetprotocol is verlopen. Wat moet ik doen?

Bij een verlopen meetprotocol geeft CertiQ geen Garanties van Oorsprong meer uit. U moet een nieuw meetprotocol opstellen, dit ondertekenen en laten ondertekenen door uw meetbedrijf en in PDF opsturen naar servicedesk(at)verticer.eu.

Wat is een meetrapport?

Een meetrapport bevat meetgegevens en/of gebruikte biomassastromen en onderbouwt daarmee de energieproductie. 

Hoe ziet een meetrapport eruit?

Een voorbeeld van een meetrapport kunt u vinden onder 'Documenten'

Wat als ik mijn meetrapport of assurancerapport te laat heb ingeleverd?

Dan past CertiQ een korting toe op uw toe te kennen Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong. U krijgt hierdoor minder certificaten. Tegen dit besluit kunt u in bezwaar gaan. 

Wat als ik mijn ingediende meetgegevens wil corrigeren?

Als u een elektrische productie-installatie heeft en u constateert dat de ingestuurde meetwaarden niet juist zijn of ontbreken, neemt u dan contact op met uw netbeheerder. De netbeheerder kan de ontbrekende waarden alsnog insturen naar CertiQ of onjuiste waarden corrigeren. 

U kunt uw meetgegevens opnieuw indienen als de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken nog niet verstreken is. Dit kunt u doen door in bezwaar te gaan tegen het besluit van CertiQ.

Als per abuis voor uw productie-installatie verkeerde meetgegevens zijn ingestuurd en de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken is verstreken, dan kunt u alleen onder de volgende voorwaarden een nieuw meetrapport indienen: 

Dit kan alleen als u aantoont dat het eerder verstuurde meetrapport één of meer fouten bevatte die niet aan u, eigenaar van de productie-installatie, of uw meetbedrijf verweten kunnen worden. Alleen dan is CertiQ in principe bereid om het nieuwe meetrapport in overweging te nemen. In andere gevallen zal CertiQ het nieuwe rapport niet in behandeling nemen.

Wat zijn biomassapercentages?

Niet voor alle biomassa-installaties komt de energie uit één soort biomassa. Het kan zijn dat meerdere soorten biomassa en/of fossiele brandstoffen worden ingezet. Om de juiste hoeveelheid energie te certificeren, is het van belang te weten welke soorten biomassa en/of fossiele brandstoffen er zijn ingezet en in welke energetische verhouding. Dit drukken we uit in percentages.

Hoe moet ik biomassapercentages invullen?

Nadat de netbeheerder de meetwaarden voor uw installatie heeft ingestuurd (meestal halverwege de maand volgend op de productiemaand), kunt u zelf de biomassapercentages opvoeren in MyCertiQ. De uitleg hiervoor kunt u vinden in de handleiding producenten (zie 'Documenten').

Wat is een assurancerapport?

Een assurancerapport is een verklaring van de accountant als bewijs voor de controle van de in- en uitgaande stroom van een biomassa-installaties en de opgegeven biomassapercentages.

Wat als ik het assurancerapport te laat heb ingeleverd?

Dan past CertiQ een korting toe op uw toe te kennen Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong. U krijgt hierdoor minder certificaten. Tegen dit besluit kunt u in bezwaar gaan. 

Intermediair

Ik wil graag namens een producent een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar. 

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven dat u voor de dienst inloggen MyCertiQ gemachtigd wilt zijn (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten).

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke producent u wilt inloggen. Daarmee wordt de productie-installatie namelijk op het KvK-nummer van uzelf, als intermediair, ingeschreven. Met gebruik van een ketenmachtiging van eHerkenning kan een productie-installatie ingeschreven worden op het KvK-nummer van de producent.

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving. 

U kunt als intermediair geen gebruik maken van iDIN. iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.

Ik wil graag namens een eindgebruiker een registratie doen en kunnen inloggen. Wat heb ik nodig?

Als u als intermediair wilt acteren, dan heeft u eHerkenning met minimaal niveau EH3 met ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u contact opnemen met uw eHerkenning makelaar. 

Bij een ketenmachtiging moet u in ieder geval aangeven voor welke dienst, bij CertiQ, u gemachtigd wilt zijn. De meest voorkomende dienst is: Zakelijke producent en eindgebruiker (hiermee kunt u o.a. namens producenten een aanmelding doen van een installatie of een eindgebruiker account aanmaken voor het afboeken van certificaten)

Als intermediair kunt u niet uw eigen KvK-nummer gebruiken als wordt gevraagd namens welke eindgebruiker u wilt inloggen. 

Het ingevulde emailadres wordt gebruikt voor alle correspondentie over de installatie, zoals bijvoorbeeld de bevestigingsmail van de inschrijving. 

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

Subsidie

Hoe weet RVO dat mijn installatie is ingeschreven?

Nadat u uw productie-installatie heeft geregistreerd bij CertiQ zal de netbeheerder deze registratie vast stellen. Daarna ontvangt u vanuit CertiQ een bevestiging van inschrijving. Op dezelfde dag wordt RVO door CertiQ geïnformeerd dat uw productie-installatie is ingeschreven.

Wanneer krijg ik mijn subsidie?

RVO zal u subsidie verstrekken nadat uw productie-installatie is ingeschreven. Voor alle vragen over de subsidie verwijzen wij uw naar RVO

Productie-installatie

Wat is de status van de registratie van mijn productie-installatie?

In MyCertiQ kunt u zien wat uw status is. Een aanmelding van een installatie heeft één van de onderstaande statussen:

Waiting for approval 
De netbeheerder heeft nog geen goedkeuring gegeven. De reden hiervan kunt u navragen bij uw netbeheerder*.
On hold
De netbeheerder heeft de inschrijving in de wacht geplaatst. De reden hiervoor kunt u navragen bij uw netbeheerder*.
Approved by grid operator
De netbeheerder heeft goedkeuring gegeven en CertiQ zal vervolgens de installatie binnen 3 dagen definitief inschrijven.
Approved 
de installatie is ingeschreven. Vanaf dit moment kan de netbeheerder* de productiegegevens insturen, waarna wij de GvO's/CvO's uitgeven.
Heeft u een subsidiebeschikking van RVO, dan hebben wij RvO de vaststelling verklaring toegezonden en starten zij de bevoorschotting op. Voor vragen over uw subsidie kunt terecht bij de RvO.
Rejected
De aanmelding is afgewezen. De reden hiervoor kunt u navragen bij uw netbeheerder*.
Expired
De inschrijving van uw installatie is verlopen. U moet uw installatie opnieuw registreren.

*Gaat het om een aanmelding van een thermische energie installatie, dan kunt u de status navragen bij CertiQ.

Mijn inschrijving voor mijn productie-installatie verloopt bijna. Wat moet ik doen?

U kunt vanaf 3 maanden voorafgaand aan de datum dat uw inschrijving verloopt, uw inschrijving verlengen.

De verlenging van uw inschrijving voor een elektrische productie-installatie kunt u zelf online regelen in MyCertiQ. Uitleg over de verlenging kunt u ook vinden in de gebruikshandleiding voor producenten in 'Documenten'. U dient dan een zogenoemde Herverzoek tot Vaststelling in. Na goedkeuring van uw netbeheerder, ontvangt u van CertiQ een bevestiging van deze herinschrijving. De ingangsdatum van de herinschrijving sluit aan op de einddatum van de vorige inschrijving. 

De verlenging van uw inschrijving van een thermische energie productie-installatie is nog niet gedigitaliseerd. U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving van ons een mail met daarbij een document. Het document moet u als producent en uw meetbedrijf ondertekenen. Vervolgens kunt u het in PDF sturen naar servicedesk(at)verticer.eu. Daarna zal CertiQ de verlenging voor u verwerken en ontvangt u een bevestiging zodra de inschrijving verlengt is.

Ik ben per abuis vergeten mijn inschrijving voor de productie-installatie te verlengen. Wat moet ik doen?

Helaas moet u uw productie-installatie opnieuw aanmelden door uw installatie nogmaals online bij CertiQ te registreren.

Het gehele registratieproces moet vervolgens doorlopen worden, inclusief de goedkeuring door de netbeheerder.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn productie-installatie voor elektriciteit aan te melden?

Om uw productie-installatie aan te melden is het van belang dat u bepaalde gegevens bij de hand heeft.
Logt u in met iDIN in MyCertiQ?
Dan staan de benodigde gegevens op deze pagina op een rij.

Logt u in met eHerkenning in MyCertiQ?
Dan staan de benodigde gegevens op deze pagina op een rij. 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn productie-installatie voor thermische energie aan te melden?

Om uw productie-installatie aan te melden is het van belang dat u bepaalde gegevens bij de hand heeft.
De gegevens staan op deze pagina op een rij.

Welke handelaren zijn er?

Deze kunt u vinden in het Handelarenoverzicht onder 'Documenten'.

Welke erkende meetbedrijven zijn er?

De lijst met erkende meetbedrijven kunt u vinden op de website van TenneT, zie 'Documenten'. TenneT is verantwoordelijk voor de erkenning van meetbedrijven.

Wat is een Deelnemersovereenkomst?

Iedere producent en handelaar gaat met CertiQ een Deelnemersovereenkomst aan. Hierin staan de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de deelname aan het E-certificatensysteem. De inhoud van de Deelnemersovereenkomst kunt u ook vinden onder 'Documenten'.

Hoe kom ik aan eHerkenning EH2+?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van de eHerkenning.

Hoe kom ik aan een eHerkenning EH3+ met ketenmachtiging?

Alle informatie over eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

Wat is iDIN?

Informatie over iDIN

Identificeren met iDIN is net zo eenvoudig als een betaling met iDEAL. U hoeft geen inloggegevens te onthouden of een lastig verificatieproces te doorlopen. Met iDIN kan u op dezelfde wijze inloggen bij verschillende organisaties. Makkelijk, intuïtief en snel. Met de vertrouwde middelen van uw eigen bank.

iDIN kan alleen gebruikt worden door natuurlijke personen om gegevens te verstrekken of in te loggen en niet door bedrijven.

Hoe iDIN werkt, kunt u hier zien: https://vimeo.com/340156975 

Hoelang is mijn inschrijving voor mijn productie-installatie geldig?

Uw inschrijving is 5 jaar geldig vanaf de datum van uw vaststellingsovereenkomst. Deze datum kunt u vinden in MyCertiQ.

Een uitzondering geldt voor zonne-installaties met een vermogen van maximaal 0.015 MW. Deze installaties staan voor onbepaalde tijd ingeschreven, tenzij u CertiQ verzoekt om deze uit te schrijven. 

Mijn biomassa, biogas, AVI of thermische energie productie-installatie is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Deze wijzigingen moet u tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Indien nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd, zoals het vermogen, het locatieadres of de aansluiting (bijv.van Kleinverbruik naar Grootverbruik of Secundair Allocatiepunt)? Dan meldt u de installatie opnieuw aan. 

Handel in certificaten

Hoe werkt handelen in Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong?

Nadat Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong digitaal zijn aangemaakt, worden deze geboekt op een account van een handelaar. De producent bepaalt zelf wie zijn handelaar is. 

Een handelaar kan vervolgens gaan handelen in Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong. CertiQ biedt daarvoor een platform, het handelsportaal. Via het handelsportaal kan een handelaar certificaten verkopen op de Nederlandse en Europese markt, bijvoorbeeld aan energieleveranciers, maar ook aan andere handelaren. De prijzen voor Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong bepalen de handelaren onderling.

Nadat er stroom verbruikt is door bijvoorbeeld een energieleverancier of een eindgebruiker, boekt de handelaar een certificaat af. Er worden evenveel certificaten afgeboekt als dat er stroom verbruikt is. De certificaten worden hiermee uit de markt gehaald.

Hoe word ik handelaar?

U wordt handelaar door een handelsaccount te openen bij CertiQ. U gaat via onze website naar 'Ik wil mij aanmelden/registeren bij CertiQ' (zakelijk).  Vervolgens logt u in via eHerkenning, met minimaal niveau EH2+, met het account waarvoor u een handelsaccount wilt aanvragen. 

In het online aanmeldformulier kunt u aangeven of u kiesbaar wilt zijn voor particuliere en/of zakelijke producenten en of u vermeld wilt worden op het handelarenoverzicht (zie 'Documenten').

Onderdeel van het aanmaken van een handelsaccount is een Know Your Customer vragenformulier. CertiQ is verplicht om uw identiteit als handelaar te controleren.

Daarnaast gaat u digitaal via registratie van een handelsaccount met CertiQ een deelnemersovereenkomst aan. Hierin staan de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de deelname aan het E-certificatensysteem. De inhoud van de Deelnemersovereenkomst kunt u ook vinden onder 'Documenten'.

Nadat u de aanvraag digitaal heeft ondertekend wordt uw verzoek in behandeling genomen bij CertiQ. Na controle van uw aanvraag door CertiQ, wordt uw account ingeschreven en ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Om uw status van uw aanvraag of uw gegevens in te zien, kunt u met uw eHerkenningsaccount inloggen in MyCertiQ. Om te gaan handelen, kunt u met uw eHerkenningsaccount inloggen via de homepage 'ik wil handelen in certificaten'.

Hoe werkt het handelsportaal van CertiQ?

Dit kunt u vinden in het bestand 'Handleiding handelaren' (zie 'Documenten').

Hoe kunnen producenten voor mij kiezen als handelaar?

Bij het registreren van een productie-installatie kiezen producenten voor een handelaar uit het handelarenoverzicht (zie 'Documenten'). U kunt zelf kiezen of u in dit overzicht opgenomen wilt worden.

Hoeveel kost handelen in Garanties van Oorsprong?

Lidmaatschapskosten
De lidmaatschapskosten voor handelaren bedragen € 500 per jaar. Per kalenderjaar wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer een handelsaccount maar een gedeelte van een kalenderjaar ingeschreven staat. 

Transactiekosten:
Onderstaande een overzicht met de tarieven (per MWh) voor 2023:

Type transactie Kosten Kosten voor
Aanmaak GvO water, wind, zon €0,004 Handelaar
Aanmaak GvO biomassa €0,028 Handelaar
Aanmaak GvO thermische energie €0,028 Producent*/ Handelaar
Aanmaak CvO €0,004 Handelaar
Afboeken €0,012 Handelaar
Overboeken binnen NL €0,004 Ontvangende Handelaar
Exporteren €0,008 Exporterende Handelaar
Importeren €0,008 Ontvangende Handelaar

 *Een producent van duurzaam opgewekte thermische energie draagt de kosten voor de aanmaak van GvO's voor thermische energie zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de GvO's voor deze installatie ontvangt.

Welke Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong mag ik importeren en exporteren?

Het (Europees) verhandelen mag alleen als er aan strenge eisen is voldaan. 

CertiQ is lid van de 'Association of Issuing Bodies' (AIB). De AIB organiseert de handel in Europese GvO's onder andere door het opstellen van een set met regels ('European Energy Certification System' (EECS)), zodat Garanties van Oorsprong Europees vergelijkbaar zijn. 

Daarnaast beheert de AIB ook de 'AIB hub', een IT-platform waarover de handel met gestandaardiseerde GvO's plaatsvindt. 

Wilt u certificaten importeren, dan moet uw handelsaccount bekend zijn bij de issuing body van het betreffende land. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de issuing body van de handelspartner waarvan u de GvO's of Disclosure certificaten zult ontvangen.

Wilt u certificaten exporteren, dan moet de ontvangende handelaar geregistreerd zijn bij CertiQ. Is dit niet het geval, neem dan contact op met CertiQ via servicedesk@verticer.eu

Nederland mag alleen Garanties van Oorsprong importeren en exporteren die zijn gemaakt door een instantie die lid is van de AIB. Daarnaast moet het land van deze instantie horen bij de Europese Economische Ruimte (alle EU landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Dit houdt bijvoorbeeld in dat het importeren van en exporteren naar Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk niet is toegestaan.

Hoe lang zijn Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong geldig?

Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong zijn tot een jaar na productiedatum geldig. Houdt u daarbij rekening met de einddatum van de productieperiode (de productieperiode kan per land verschillen). 

Waarom moet ik Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong afboeken?

Het doel van Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong is om de herkomst van geleverde energie vast te stellen. Als de geleverde elektriciteit of hernieuwbare thermische energie eenmaal fysiek geleverd is, dan moeten daarvoor ook certificaten uit de markt gehaald worden en dus worden afgeboekt. Daarnaast kunnen energieleveranciers met afgeboekte certificaten aantonen wat hun stroometiket is.

Hoe boek ik Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong af?

U boekt als handelaar de ingezette certificaten af van uw rekening en merkt deze certificaten aan als gebruikt.  

Dit doet u via het handelsportaal van CertiQ.  De handleiding voor het handelsportaal kunt u vinden onder 'Documenten'.

Het is niet toegestaan om actief Garanties van Oorsprong af te boeken voor gebruik in de toekomst. Alleen wanneer u als handelaar per ongeluk te veel garanties van oorsprong heeft afgeboekt, mag u het overschot toewijzen aan een periode in te toekomst, maar alleen na afstemming met en akkoord van ACM. Hierbij geldt dat een afgeboekte Garantie van Oorsprong niet mag worden toegewezen aan de consumptieperiode die voorbij de datum liggen waarop de desbetreffende Garantie van Oorsprong zou zijn verlopen en een afgeboekte Garanties van Oorsprong niet worden overgedragen aan een andere handelaar.

Hoe kan ik mijn relatiegegevens wijzigen?

Dit kunt u zelf doen, door te kiezen voor 'Ik wil een wijziging doorgeven' op de homepage van CertiQ. Als uw bankrekeningnummer wijzigt, neem dan contact op met CertiQ.

Wat moet ik doen als mijn handelsaccount wordt overgenomen?

U vult hiervoor het Overnameformulier Deelnemersovereenkomst in, en stuurt deze samen met de Aanvullende Verklaring bij Overname in pdf en ondertekend naar CertiQ. Voor het toesturen van het ingevulde en ondertekende formulier kunt u een beveiligde link aanvragen via servicedesk@verticer.eu. CertiQ zal u dan een mail toezenden met toegang tot een beveiligde link, via deze link kunt u uw documenten insturen.

CertiQ is een dochteronderneming van TenneT en de beveiligde link die u ontvangt is uit naam van TenneT TSO, maar de documenten die u instuurt zullen alleen voor CertiQ toegankelijk zijn om te verwerken.

Beide documenten kunt u vinden onder 'Documenten'. 

Wat moet ik doen als mijn Kamer van Koophandel-nummer wijzigt?

Een wijziging in het KvK-nummer ziet CertiQ als een overname. U zult zichzelf opnieuw moeten inschrijven als handelaar.