Soorten certificaten

CertiQ geeft verschillende soorten certificaten uit:
-         Garanties van Oorsprong
-         Certificaten van Oorsprong voor niet-duurzame energie (fossiel en nucleair)

Garantie van Oorsprong, het bewijs voor milieubewuste energieproductie
Garanties van Oorsprong (GvO's) worden voor duurzame energie en voor elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (WKK) uitgegeven. Dit gebeurt op basis van de Elektriciteitswet 1998 en verschillende Ministeriële Regelingen.

Certificaten van Oorsprong
CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit fossiele bronnen. De Certificaten van Oorsprong die wij hiervoor digitaal verstrekken, dienen als bewijs dat de energie op een geldige wijze is opgewekt uit fossiele bronnen.

Toepassing
GvO’s worden aangemaakt voor particuliere en zakelijke productie-installaties en verstrekt aan handelaren.
GvO's dienen om:

  • te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt; 
  • de stroometikettering juist uit te voeren: in dit etiket mag alleen groene stroom worden vermeld als de handelaar GvO’s heeft afgeboekt; 
  • subsidie te verkrijgen (SDE(+)).

Tot slot gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek GvO's als een van de instrumenten om statistische gegevens over duurzame elektriciteit te publiceren. Het CBS berekent hoeveel duurzame energie in Nederland wordt geproduceerd en geconsumeerd. De duurzame energieproductie is belangrijk voor de overheid om te meten of de energiedoelstellingen worden behaald. In Europees verband is de doelstelling voor Nederland dat veertien procent van het energieverbruik in 2020 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen.

WKK-elektriciteit
U kunt ook GvO’s aanvragen voor elektriciteit die is opgewekt door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (WKK). Een WKK-installatie levert doorgaans een betere rendementsprestatie dan een 'gewone' elektriciteitsinstallatie, doordat warmte en kracht (elektriciteit) gecombineerd worden opgewekt en gebruikt. CertiQ maakt op verzoek van een producent van WKK-elektriciteit GvO's aan voor WKK-installaties met zo'n hoog rendement. De rendementseisen zijn internationaal vastgelegd in een Europese Richtlijn WKK 2004/8.